مطالعات امنیتی غربی؛ محدودیت‏های تبیین و الزامات تغییر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ادبیات مطالعات امنیتی که امروزه مبنای بررسی تحولات امنیتی سایر کشورها قرار می‏گیرد، به لحاظ خاستگاه پیدایش و همچنین به دلیل ویژگی‏های ماهوی آن ریشه در تحولات امنیتی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد دارد. این ادبیات، عمدتاً غربی (غرب‏محور) است.در این مقاله تلاش می‏شود ضرورت بازنگری در ادبیات مطالعات امنیتی غربی براساس محدودیت قابلیت‏های تبیین آن مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور ابتدا چیستی ادبیات مطالعات امنیتی غربی بررسی می‏شود، سپس چگونگی پیدایش و تکوین محدودیت‏های تبیین آن از خلال بررسی سیر تکوین مطالعات امنیتی غربی مورد توجه قرار می‏گیرد و در نهایت، چرایی پیدایش و همچنین ضرورت‏های نظری و عملی بازنگری در ادبیات موجود مطالعات امنیتی، تبیین می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات