تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پلیس به عنوان نیرویی اجتماعی، کارکردهایی دارد و تابع پیامدهای ناشی از تحولات و تغییرات اجتماعی است. بنابراین، امر معقول این است که پلیس نیز همانند دیگر نیروهای اجتماعی با آنها همگون گردد، کارکردهایش را با نیازهای امنیتی جدید تسهیل نماید و با چالش‏های جدید مقابله نماید. پلیس به عنوان نیرویی امنیتی باید از منظر امنیتی مورد بحث قرار گیرد. این مقاله، به این پرسش می‏پردازد که چگونه می‏توان تحول کارکردهای پلیس را از منظر تحلیل نظریه‏های امنیت خرد، تبیین نمود؟برای این کار چهار بحث کارکردهای اصلی و سنتی پلیس، کارکردهای جدید پلیس، کارکردهای اجتماعی پلیس و رابطه پلیس با امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Apprising Police Functional Evolutions in the Lens of Micro Security Theories

نویسنده [English]

  • Davoud Gharayagh Zandi
چکیده [English]

As one of the social forces, police has some functions and would be under social consequences of social transformations and changes too. So it is reasonable to be harmonized with them, facilitating functions for coping with new security needs and facing with new challenges for police force as the other social forces. As a securitizing force, police would be doing the changes by micro security theories. Some security theories in the micro security are useful and correlated more to police mentioned here. How some transformation in police functions could be made in studying these micro security theories? In the four main functions, it examines as transformation in archetype police functions, new and novel functions, social status of police in society and police function in the level of macro security especially in the national one.