جهانی‏ شدن، امنیت و پلیس

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

معاونت پزوهشی

چکیده

مهمترین وظیفه‌ دولت برقراری امنیت است. تهدید امنیت یا از سوی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد که آن را تهدید امنیت ملی می‌نامند و یا از سوی  افراد و گروه‌ها داخلی علیه یکدیگر است که با تضعیف دولت و از بین‌ رفتن نظم اجتماعی بروز می‌یابد. دولت قدرت برتر را در اختیار دارد و به منظور برقراری امنیت و اعمال حاکمیت، ابزارها و سازمان‌های را به وجود می‌آورد که نیروی نظامی و انتظامی (پلیس)، یکی از برجسته‌ترین آنهاست. نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه، سازمانی را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محیط تهدید، ابزارها و شیوه‌های تهدید، راهبردها و تاکتیک‌هایی را برای تأمین هدف در پیش‌ می‌گیرد. هرچند پلیس ثابت است، اما محیط امنیتی، ابزارها و شیوه‌های تهدید و برقراری امنیت در حال تغییر است. جهانی‏شدن یکی از عوامل مؤثر در این تغییر و تحول، در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله، سازوکار تأثیرگذاری جهانی‏شدن بر مأموریت‌ها و راهبردهای پلیس در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Globalization, Security and the Police

نویسنده [English]

  • Mahmoud Yazdanfam
.
چکیده [English]

The main task of the government is serving security. The security challenge is either by other states which is called threat to national security or by domestic groups and individuals against each other which is demonstrated with weakening the government and disappearing social order. The government has the supreme power and in order to serve security and to project sovereignty, it creates some instruments and organizations which military and police force is the foremost one. In order to serve security and order within the society, the police establish an organization and based on its own threat perception, it adopts some strategies and tactics to reach the above goal. Needs to mention that although the police is static, however, the security environment, instruments and threats are dynamic. During the last two decades, one of the effective elements in this dynamism has been globalization. The effective mechanisms of globalization in respect to the police tasks and strategies are studied in the current paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Police
  • Security
  • Globalization
  • Power
  • Legitimate Force
  • Social order