مطالعات امنیتی ایرانی؛ امکان‏سنجی پیدایش نظری و تکوین مفهومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

با وجود اینکه مطالعات امنیتی در ایران، طی دوران کوتاه شکل‏گیری و حیات خود، فراز و نشیب‏های بسیاری را تجربه کرده و هنوز هم ضرورت‏های توسعه کمّی و کیفی این حوزه غیرقابل انکار است، اما به هرحال، مطالعات امنیتی در ایران، در شرایط کنونی، به مرحله‏ای از تکوین رسیده که ضرورت توجه به مطالعات امنیتی ایرانی به عنوان رویکرد بومی را اجتناب‏ناپذیر ساخته و تلاش‏های مختلفی را برای دست‏یابی به این مهم دامن زده است. در این مقاله، ضمن تفکیک «مطالعات امنیتی ایرانی» از «مطالعات امنیتی در ایران»، ابتدا به چیستی و نسبت این دو مقوله پرداخته شده و ویژگی‏های آنها با توجه به مطالعات امنیتی غربی (و در غرب) مورد بررسی قرار می‏گیرد. سپس، امکان یا امتناع پیدایش و تکوین مطالعات امنیتی ایرانی بر اساس شرایط بیرونی (مطالعات امنیتی غربی) و منطق درونی (مطالعات امنیتی در ایران) تحلیل می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Iranian Security Studies; Feasibility Study of Founding Theory and Conceptual Process

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

Although the Iranian security studies have had many ups and downs during its very short history and even now the need to develop it in terms of quantity and quality is undeniable, today these studies have reached to a sophisticated phase which necessitates to note it as an indigenous approach and has lead to many attempts to achieve this important end in Iran. In this paper, while there is a clear distinction between "the Iranian security studies" and "the Security studies inIran" the nature and relationship between these two is discussed and given the relevant characteristics of similar studies in the West, the same discussion takes place afterwards. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Iranian Security Studies
  • Security Studies in Iran
  • the Western Security Studies
  • Security Studies in the West