امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نسبت امنیت و آزادی با یکدیگر، مسأله‏ای است که ذهن بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران و حتی توده‏های مردم را به خود مشغول داشته و بررسی رابطۀ این دو مقوله در عرصه‏های نظری و عملی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر به دنبال بررسی نظری رابطۀ امنیت و آزادی با عنایت به مقولۀ مهم دیگری به نام توسعۀ پایدار است. به عبارت دیگر، پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی میان امنیت و آزادی، دست‏یابی به توسعه پایدار را امکان‏پذیر می‏سازد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به تعریف امنیت و مفهوم آزادی اشاره می‏شود و سپس، بر اساس معیار عقلانیت به عنوان عنصر مشترک این دو مقوله با توسعه پایدار، به بررسی نوع و میزان ارتباط هریک از تعاریف امنیت و مفاهیم آزادی با توسعۀ پایدار که مبتنی بر عقلانیت در ارتباط هستند، پرداخته می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Security and Freedom; A Search for a View on Sustainable Development

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

The relationship between security and freedom is an issue which many of thinkers, politicians and even the masses have paid attention, and so consideration of its theoretical as well as practical aspects is of a very high significance. Therefore, taking into account the concept of sustainable development, this paper aims to consider the theoretical relationship between security and freedom. The main qustion of this paper is as follows: what kind of relationship between security and freedom contributes to realization of sustainable development?   To answer this question, the paper, first defines the concepts of security and freedom and then, based on rationality as their common element in respect to sustainable development it focuses on the type and amount of required relationship between the two concepts to realize the concept of sustainable development. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • freedom
  • rationality
  • Sustaibale Development
  • Rationalisim