امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جدید مطالعات امنیتی را شکل می‏دهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‏محور، همه‏گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی می‏شوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار می‏گیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسانی در متن ایده امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و امنیت ملی، مرزها و حدود آن را مشخص می‏کند و جایگزین یا مزاحم آن نمی‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Security in the Constitution of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Farzad Poursaeed
چکیده [English]

Human security is the last paradigm of security studies in the 21st century and constitutes the new agenda for security studies. The current paper illustrates the place of human security, as a popular approach and based on long term satisfaction of the people, within the constitution of the Islamic Republic of Iran. To this end, the theoretical aspect of the issue is considered first and then under the light of this understanding, the relevant provisions of the constitution is considered. The author of this paper argues that the very idea of human security lies within the context of the constitution which sets the limits of national security and its boundaries and limits; it does not overlap or replace the national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Security
  • Economic security
  • Individual Security
  • community security
  • Environment Security
  • Constitution
  • national security
  • Islamic Republic of Iran