امنیت انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

شرایط و وضعیتی تعریف می‏کند که در آن مردم از قیدوبندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها گردند.   مقاله حاضر به این پرسش می‏پردازد که چرا این مفهوم در این زمان به متن و مرکز مطالعات امنیتی وارد شد و کدام اهداف نظری و عملی را در این رشته مطالعاتی برآورده می‏سازد؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که مفهوم امنیت انسانی چه اهدافی دارد و آیا این اهداف مفید و مثمرثمرند؟ مقاله، در ادامه به نسبت میان امنیت انسان‏محور و امنیت دولت‏محور می‏پردازد. در این خصوص، نویسنده معتقد است مفهوم امنیت انسانی نشان می‏دهد واقع‏گرایی، به عنوان دیدگاه حاکم دولت‏محور امنیت، لازم ولی ناکافی است و نباید نظریه و فهم مسلط از امنیت باشد. امنیت انسانی، واقع‏گرایی را ملزم می‏سازد توضیح دهد اگر دولت ابزاری برای تأمین امنیت مردم نیست، چرا باید موضوع مرجع امنیت باشد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human Security

نویسنده [English]

  • Pauline Kerr
چکیده [English]

The report of the UN Development Program (UNDP) in 1994 describes human security as a situation in which the people are free of any pressures and restrictions surrounding human development.   This survey considers the questions that why the concept of human security enters into the security related texts and research circles. It also raises another question regarding the aims of the concept and its usefulness. Finally the paper concludes with discussing the link between human oriented and state oriented security.   For the author of this paper, the concept of human security demonstrates that it is not enough to limit the analyses to merely realism, as the dominant paradigm in the context of state oriented security, but this concept calls for Realism to explain that when state is not a tool of security, why we should assume it as the reference of security?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Security
  • State - centred Security
  • the United Nations Development Program
  • Realism
  • Sovereignty