تبارشناسی مطالعات امنیتی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی مبانی و مؤلفه‏های ماهوی مطالعات امنیتی در ایران، ضرورتی است که باید بیش از پیش به آن توجه داشت. در این مقاله، با عنایت به همین اهمیت و ضرورت و ضمن تأکید بر تفاوت میان مفهوم امنیت یا احساس نیاز به آن و مطالعات امنیتی از یک ‏سو و تفاوت مطالعات امنیتی در ایران با مطالعات امنیتی ایرانی از سوی دیگر، ابتدا پیشینه و نحوه شکل‏گیری مطالعات امنیتی در ایران مورد بررسی قرار می‏گیرد تا مشخص شود این حوزۀ مطالعاتی، با چه مسائل و مشکلاتی دست به گریبان است و سپس، به تحلیل مسائل و مشکلات مذکور پرداخته می‏شود. به باور نگارنده، مطالعات امنیتی در ایران گرفتار در سه حلقه وابستگی یعنی وابستگی مفهومی، وابستگی علمی و وابستگی فکری است و تا مادامی که از این حلقه‏ها، رهایی نیابد، نمی‏توان از مطالعات امنیتی و ایرانی به عنوان حوزه‏ای مستقل و قابل مطالعه سخن به میان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Geneoology of Security Studies in Iran

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

It would be preciously necessity to examining more the essential constituent of nature of security studies inIran. In regard to the necessary and for focusing security conception or a sense of need to it and security studies in one side, and the difference between security studies in Iran and Iranian security studies in the other side, the paper is reviewing the history of shaping security studies in Iran so that finding and analyzing the problems and challenges in them. Security studies inIranfor being an independent realm need to emancipating from three dependencies such as the conceptually, the scientifically, the thoughtfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • Security Studies
  • Political Studies
  • Strategic Studies
  • International Relations Studies