تبارشناسی مطالعات امنیتی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه‌های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می‌شود تا زمینه‌های برون‌رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین‌الملل و محدودتر تلقی‌کردن حوزة مطالعات امنیتی نسبت به حوزه‌های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح‌بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه‌های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می‌کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز‌ه‌های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Genealogy Survey in Security Studies

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

Conceptual overlapping among security, politics and strategy was ever caused to meaning uncertainty of security studies and its dependency to political, strategic and international relations studies, too. Here, for transparency and solving of this conceptual overlapping, author is trying to be taking under questioning the presuppositions of strategic, political and international relations studies such as likeness of concept of security and security studies, coming in to existence of security after politics, strategy and international relations, and to be more limited scope of security studies. Besides the reviewing these presuppositions, this article, by genealogy perspective, is trying to evidence the boundaries of the security studies related to political, strategic and international relations realm, and representing the evolution of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Politics
  • strategy
  • Security Studies
  • Strategic Studies
  • international relations