پست‌مدرنیسم و مطالعات راهبردی: الزامات روش‌شناختی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

اندیشمندان پست‌مدرن سه گزاره روش‌شناختی زیر را طرح و از این طریق شیوه شناخت و بررسی مناسبات اجتماعی را شدیداً متاثر ساختند: یک. تلقی جهان به عنوان متن و ضرورت تعبیر و تفسیر آن، دو. ابتنای دانش بر قدرت و ماهیت تاریخی حقیقت، سه. بی‌اعتمادی به فراروایت‌ها. با سه گزاره فوق، مفروضات و حتی دستاوردهای نگرش پوزیتویستی مورد سؤالات جدی قرار گرفت؛ زیرا مطابق تجربه‌ مشاهدتی پوزیتویست‌ها اولاً جهان یک واقعیت و متضمن حقیقت دانسته می‌شد؛ ثانیاً دانش به صورتی مستقل و فارغ از مناسبات قدرت به دست می‌آمد و ثالثاً سلسله قواعد و قوانین قابل تعمیمی وجود دارند که فرازمانی و فرامکانی‌اند. مقاله‌ حاضر با بررسی مهمترین نکته‌های مطرح در شناخت پست‌مدرن، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که مطالعه در مسائل راهبردی و شناخت معنا و موازین امنیت چه مناسبتی با یافته‌های روش‌شناختی پست‌مدرن دارد. بر این اساس «روش تحلیل پست‌مدرن، مشروعیت تجدد و دستاوردهای آن را انکار می‌کند، اما بدیلی در باب راه ‌رهایی از ناامنی مدرن را ارائه نمی‌دهد. نتیجه‌ این نگاه ناتمام، بی‌اعتمادی افراد و گروهها به مراجع قدرت و تفسیرهای متداول در باب حقیقت است.»

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Postmodernism and Strategic Studies: Methodological Requirements

نویسنده [English]

  • Ghadir Nasri
چکیده [English]

Postmodern scholars have developed three following statements and thus affected the method of cognition and study of social relations: First, perception of the world as the text and the necessity of interpreting it; second, basing knowledge on power and historical nature of truth; and third, distrust in meta-narratives. With the three above statements, the positivist presumptions and even positivist achievements were seriously challenged, because according to positivist observational experience, first the world was regarded as reality containing truth, second knowledge was achieved independently devoid of power relations, and third there is a universal code of rules and laws that is beyond time and space. Examining the important points in postmodern understanding, this article seeks to answer the question which relation exists between the study of strategic issues and recognizing the meaning and criteria of security and the methodological findings of postmodernism. On this basis, "the postmodern method of analysis rejects the legitimacy of modernity and its achievements, but it fails to propose any alternative on how to relieve of modern insecurity. The result of this incomplete view is the distrust of people and groups in the sources of power and prevalent interpretations of truth."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genealogy
  • Power
  • Truth
  • Knowledge
  • Discourse
  • interpretation
  • Archaeology