دولت و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله در پی آن است تا اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در حکمرانی خوب و شکنندگی و آسیب‌پذیری آن در برابر رفتار و اقدامات دولت را برجسته کند. سرمایة اجتماعی سنگ بنای جامعة مرفه‌ و دولت کارآمد است و در سایة حفظ، تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می‌تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره‌مند شود. از این‌رو، دولت نه فقط باید پیامدهای اقداماتش بر سرمایة اجتماعی را ارزیابی کند، بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که اعتمادپذیری،‌ تمایل به حفظ قول و قرارها، تمایل به همکاری و همیاری و واردشدن در شبکه‌های اجتماعی را برای اعضای جامعه سودمند و معنادار سازد. نگارنده معتقد است که سرمایه‌ اجتماعی با تعدیل یا از مطلوبیت انداختن نارسایی‌هایی چون ناکارایی تخصیصی، کسادی سازمانی، مشکل کارگزاری و فساد در بخش عمومی و نیز تنش و تعارض‌های احتمالی بین سیاستمداران و بوروکرات‌ها، و در عین حال تقویت نظارت درونی، امکان عرضه‌ کالای مدیریت عمومی بهتری را فراهم می‌کند. دولت از یک سو می‌تواند از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی و نیز تدارک محیط اجتماعی اعتمادزا، زمینه تولید سرمایه‌ اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر، با تضعیف منابع سازنده‌ سرمایه‌ اجتماعی به تخریب آن کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State and Social Capital

نویسنده [English]

  • Mohammad khezri
چکیده [English]

This article seeks to highlight the importance of social capital in good governance and its fragility and vulnerability to the state conduct and actions. Social capital is the cornerstone of the affluent society and efficient government. It is in the shadow of the maintenance, enforcement and accumulation of this valuable resource that society can benefit from the achievements of development and good governance. Hence, not only the state has to assess the consequences of its actions on social capital, but also it needs to provide a trustful social environment which makes confidence, willingness to keep promises, will to cooperation and assistance and entering the social networks meaningful and useful for the members of society. The author believes that by adjusting or removing such deficiencies as dysfunction in allocation, organizational recession, agency problem, corruption in public sector, and possible tensions and conflicts between politicians and bureaucrats, as well as reinforcing internal oversight, social capital provides the possibility for better supply of public management goods. On the one hand, the government can pave the way for the production of social capital through individual, social and institutional betterment, and preparing a trustful social environment, and on the other hand it may contribute to its destruction through weakening the constructive sources of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • State
  • public trust
  • Good Governance