نظریه انتقادی و فرانوگرایی: چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی نقاط ضعف گفتمان غالب رشته روابط بین‌الملل یعنی رئالیسم و نئورئالیسم پرداخته و نشان می‌دهد که مسائل مربوط به امنیت در عصر جدید توسط آن مفروضات به خوبی قابل تحلیل نیست. نویسنده با اشاره به توسعه‌نیافتگی رشته روابط بین‌الملل تلاش می‌کند با طرح نظریه‌های انتقادی، فرانوگرایی و فمینیسم در روابط بین‌الملل بر این نکته تأکید کند که این رهیافت‌ها، مجال بیشتری برای ورودِ به ‌حاشیه رانده‌شدگان از جریان اصلی رشته روابط بین‌الملل به دست می‌دهند. در این راستا وی معتقد است که این تئوری‌ها، با زیر سؤال بردن مفروضات معرفت‌شناختی، هستی‌شناسی و روش‌شناسی رئالیسم، دیدگاه سنتی این رهیافت نسبت به امنیت را زیر سؤال برده و با وارد کردن افراد محروم، زنان و فقرا به عنوان بازیگران عرصه روابط بین‌الملل، مناسبات جدید امنیتی و چارچوب‌های جدید تحلیلی را وارد این رشته کرده‌اند.برای نظریه‌پردازان انتقادی، امنیت همواره در حالت نبود تهدید تعریف می‌شود و با مفهوم رهایی و خودمختاری جهانی که به آزادی عمل و امنیت واقعی منجر می‌شود، ملازمت نزدیک دارد. فرانوگرایی نیز برای کسانی که جهان سیاست را از منظر بازیگران حاشیه‌ای می‌نگرند، احساس رضایت ایجاد می‌کند. در چارچوب فمینیسم نیز ناامنی، امری جنسیتی است که با سایر منابع ناامنی ترکیب می‌شود. بنابراین فمینیست‌ها به دنبال حساس کردن روابط بین‌الملل به مسأله جنسیت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Theory and Postmodernism: Challenges

نویسندگان [English]

  • Melissa Curley
  • Lioyd Pettiford
  • Abouzar Gohari Moghaddam
چکیده [English]

This article addresses the weak points of the dominant discourse in the field of international relations, namely realism and neorealism, and displays that issues related to security cannot be analyzed well in the modern age according to those assumptions. Pointing to the underdevelopment of the international relations discipline and proposing critical, postmodernist and feminist theories, the author tries to stress that these approaches give more space to those marginalized in the mainstream of international relations field in order to enter it. In this line, he believes that these theories, by questioning epistemological, ontological and methodological assumptions of realism, challenge the approach’s traditional outlook on security and have integrated new security relations and new analytical frameworks in the field, by including destitute people, women and the poor as actors in the domain of international relations. For critical theorists, security is often defined as the absence of threat, and it is closely linked with the concept of emancipation and world autonomy leading to freedom of action and true security. Postmodernism also creates satisfaction for those who see the world of politics from the viewpoint of peripheral actors. Within feminism, insecurity is also a gender issue that is combined with the other sources of insecurity. Furthermore, feminists seek to make international relations gender-sensitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Studies
  • critical theory
  • postmodernism
  • feminism
  • international relations