تکوین نظریه امنیت علوی؛ تحلیل دوران قبل از حکومت امام علی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در پی رحلت رسول خداr، جامعه اسلامی شاهد دوران ‌گذاری است که در نتیجه آن خلافت به عنوان نظام سیاسی حاکمیت می‌یابد. این در حالی است که از دیدگاه شیعه، امامت به مثابه سازمان دینی ـ سیاسی متصل به رسالت، می‌بایست عهده‌دار چنین مهمی می‌شد. بدین ترتیب، تشیع به رهبری حضرت علیu به حاشیه رانده شده و این وضعیت ادامه یافت تا اینکه پس از قتل خلیفه سوم، حکومت علوی تأسیس ‌گردید. اگرچه امنیت به عنوان کالایی عمومی که با مدیریت حکومت تأمین می‌شود، شناسانده شده است؛ اما این پرسش که به چه دلیل حضرتu به ‌رغم حقانیت در مقابل جریان سیاسی حاکم مقاومت عملی نکردند، ما را به این نکته رهنمون می‌کند تا بنیادهای نظریه امنیت در دوره علوی را صرفاً منحصر به دوران حکومت آن حضرتu ننماییم.مقاله حاضر ـ در ادامه سلسله مقالات مربوط به نظریه اسلامی امنیت ـ به بررسی دوره حساس پس از رحلت رسول خداr تا تأسیس حکومت علوی می‌پردازد. مؤلف با ارایه مفهوم «هویت امنیتی شده» در واقع از اولویت «صیانت از اصل شریعت» بر «تصدی حکومت برای هدایت»، به دلیل وجود گزینه‌های بدیل برای تحصیل «هدایت»، سخن می‌گوید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Construction of Alavi Security Theory: An Analysis of Pre-Imam Ali’s Government

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhary
چکیده [English]

Following the demise of the Prophet of Islam, the Islamic polity witnessed a transitional period in which the caliphate in established as the political system. It occurred while in the Shii viewpoint, Imamate as a religious-political organization linked to the prophecy had to assume such an important responsibility. Therefore, Shiism as led by Imam Ali (Peace be upon him) was marginalized. This situation lasted until the Alavi government was created following the murder of the third Caliph. Although security is identified as a public goods that is secured through the government’s management, the question that thy he did not resist the dominating political current despite his righteousness leads us not to consider the foundations of the security theory in the Alavi period as merely limited to his government’s time.This article, which is published in a paper series about the Islamic theory of security, deals with a sensitive era stretching from the demise of the Prophet of Islam to the establishment of the Alavi government. Proposing the concept of “securitized identity,” the author indeed speaks of the priority of the “preservation of the Sharia per se” over the “assumption of government for guidance” because of the existence of alternative options for the achievement of guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Imam Ali (PBUH)
  • Caliphate
  • Imamate
  • Identity
  • Sharia