امنیت جامعه‌ای و سیاسی از ره‌گذر سیاست‌گذاری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

سیاست‌گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می‌شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه‌ای سیاست‌گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می‌کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره‌گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم‌رانی خوب، حذف نابرابری‌های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می‌انجامد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political and societal security through social policy

نویسنده [English]

  • Ali Karimi male
چکیده [English]

 
Social policy facilitates creation of stable and even political system, which brings security about as an inevitable outcome, through provision of public needs and making a justice-based life for citizens. This article inspired by Copenhagen security school and Boland and likers views on societal aspects of social policy; discuss the relation between national security and social policy. The hypothesis of author is that: social policy has positive impact on achieving sustainable national security, through promoting life quality, provision of social rights of citizens, fulfillment of equality, freedom, justice, equity, creation of inclusive government, fulfillment of good governance, elimination of structural inequalities , promotion of social capital and creation of strong national identity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • wide national security
  • social policy
  • Societal Security
  • Copenhagen School