دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، مهر 1393، صفحه 1-248 (پاییز 93-شماره مسلسل 65 )