جامعه‌شناسی امنیت ملی: مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف مقاله‌ حاضر، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است. نگارنده بر آن است که دولت‌ها به صورت متعارف می‌توانند چهارنقش ایفا کنند که عبارتند از: رفع تعارض، نمایندگی جامعه، مصلحت‌اندیشی، بازآفرینی انسان‌ و جامعه‌ای طراز نوین. از بین این چهار کارکرد، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر می‌رسند. این گونه‌های مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بین‌المللی و یا ساخته‌ رژیم‌های خودکامه بلکه برآمده از صورت‌بندی خاصی بدانیم که به طور تاریخی و اجتماعی تداوم یافته‌اند. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد است امنیت ملی را متغیری وابسته به فرآیندها و مناسبات اجتماعی قلمداد نماید. چنین استدلالی، برآمده از این فرض است که در عین افزایش آسیب‌پذیری دولت، بر حوزه‌ قدرت شهروندان نیز افزوده شده و این معادله، تحلیلی نوین و جامع از امنیت ملی را می‌طلبد که در تعابیر اخیر به توانمندی جامعه و کارآمدی و مشروعیت دولت در تقلیل آسیب‌های داخلی و تهدیدات خارجی ترجمه می‌شود و نه فقط به اقتدار بلامعارض دولت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociology of National Security: A Case Study on the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ghadir Nasri
چکیده [English]

This article intends to analyze and appraise the social foundations of social security. The author believes that states can conventionally play four roles including removal of conflict, representation of society, expediency, and reconstruction of human and a modern society. From among the four functions, the second and third functions appear appropriate to the analysis of the state in the Third World countries. These different behavioral patterns necessitate national security in the Third World be considered as arising from a specific formation continuing historically and socially rather than the result of international power structure or autocratic regimes. On this ground, this article seeks to view national security as a variable dependent on social processes and relations. Such an argument is derived from the assumption that despite the increase in state vulnerability, the area of citizens’ power has grown as well. This equation demands a new comprehensive analysis, which in recent versions is translated into the strength of society and state efficiency and legitimacy in reducing domestic harms and foreign threats and not just into the absolute state authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permanent National Security
  • Social Capital
  • Social security
  • National Identity
  • Human Security
  • Modern Political Sociology