استراتژی دفاعی ایالات متحده آمریکا پس از 11 سپتامبر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

حملات 11 سپتامبر، به دولت آمریکا نشان داد که محیط استراتژیک جهانی با تغییرات ژرفی روبرو بوده و تهدیدات جدیدی در عرصه بین‌الملل ظهور کرده است. بازیگران دیگری وارد عرصه شده‌اند که ویژگی‌های دولت ملی را ندارند و مقابله با تهدیدات استراتژی‌های قبلی در این حوزه نیز چندان کارا نیست. آمریکا برای مقابله با تهدیدات جدید و تأمین اهداف و منافع ملی خود، ناگزیر به تغییر در استراتژی دفاعی است. این تغییر در حوزه‌ها و ابعاد گوناگون صورت گرفت. محیط امنیتی و بازیگران آن مورد بررسی قرار گرفتند، ابزارها و شیوه‌های مقابله مجدداً ارزیابی شدند؛ مأموریت‌های جدیدی برای نیروهای نظامی طراحی شد؛ بودجه نظامی آن کشور به شدت افزایش یافت و کانون تمرکز آن از قدرت‌های بزرگ به سوی بازیگران متوسط منطقه‌ای و سازمان‌های فراملی تغییر یافت. آمریکا به لحاظ جغرافیایی نیز ضمن تأکید بر ایجاد پایگاه‌های نظامی و اتحادهای مورد نظر خود در سراسر جهان، توجه خویش را از اروپا و شرق آسیا به سوی خاورمیانه تغییر داد. این تغییرات هم در زمینه هدف‌ها و منافع استراتژیک و هم در ابزارها و شیوه‌های دفاعی و حوزه‌های جغرافیایی رخ داد. تهدید جدید مستلزم استراتژی دفاعی جدید نیز بود. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی میزان تغییر و تداوم در استراتژی دفاعی ایالات متحده پس از یازده سپتامبر می‌پردازد. محیط جدید نظامی ـ امنیتی، اهداف ملی و منافع حیاتی آمریکا مبنای این تغییر و تدوام را مشخص می‌کند.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

US Defense Strategy after the September 11th

نویسنده [English]

  • Mahmood Yazdanfam
چکیده [English]

The September 11th attacks demonstrated to the US administration that world strategic setting has undergone deep changes and that new threats have emerged in the international scene. Other actors have entered the scene which lack the characteristics of nation-states and in order to counter the threats, previous strategies are not very efficient in this area. In order to encounter the new threats and to secure its national objective and interests, the United Sates has to change its defense strategy. This change was made in various realms and aspects. Security environment and its actors were considered, the instruments and methods of countering were reappraised, new missions were designed for military forces, the country’s military expenditures increased significantly and its focal point was shifted from great powers toward the middle regional actors and transnational organizations. While emphasizing the creation of military bases and desirable alliances around the world geographically, the United States shifted its attention from Europe and East Asia to the Middle East. These transformations occurred both in strategic goals and interests and in defense instruments and methods as well as geographical areas. The new threat required new defense strategy as well. On this basis, this article deals with the degree of change and continuity in US defense strategy after the September 11th. The new military-security environment, national goals and US vital interests determine the basis for such change and continuity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense strategy
  • Asymmetrical War
  • Preemptive War
  • Terrorism
  • Weapons of Mass Destruction
  • Multi-Layered Defense
  • Security environment