بررسی جامعه‌شناختی فرقه‌گرایی مذهبی و تأثیر آن بر نظم و ثبات سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده‌مندسازی مناسبات گروهی، تضمین کرده‌اند. در عین حال دین مقوله‌ای تفسیرپذیر است و از این‌رو منشاء تاریخی شکل‌گیری نحله‌ها، فرقه‌ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری سیاسی است. در این شرایط، گروه‌های منشعب غالباً در جستجوی تشکیل جماعتی کوچک‌تر از جامعه ملی هستند و فرآیند ادغام اجتماعی را مختل می‌کنند.مقاله حاضر ضمن اذعان به کارکردهای انتظام‌بخش و انسجام‌آور آئین‌های مذهبی؛ تنها به بررسی و تبیین جامعه‌شناختی تأثیرات مختل‌کننده فرقه‌گرایی مذهبی در روند استقرار نظم و ثبات سیاسی می‌پردازد و این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که فرقه‌گرایی مذهبی، تهدیدی نرم برای ثبات سیاسی و محملی برای بروز خشونت در اجتماع است.بر این اساس، فرقه‌ها در مقام اپوزیسیون اجتماعی هیأت حاکمه، نقش مهمی در تزلزل وحدت سیاسی و تضعیف مبانی مشروعیت حکومت ایفا می‌کنند. این گروه‌ها ممکن است سیاست خارجی دولت را تحت تأثیر قرار داده و عامل تحریک خارجی علیه دولت مستقر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Religious Sectarianism and Its Impact on Political Order and Stability

نویسنده [English]

  • Ebrahim Hajiani
چکیده [English]

Religion has always been the strongest factor in the creation of order and stability in various dimensions of socio-political relations. Religious beliefs have ensured the continuity of communities through giving meaning to collective life and regulating group relations. Nonetheless, religion is prone to interpretation. Thus it is the historical root of the formation of different denominations, sects and groups which result in social schism and political instability. In such conditions, the split groups usually seek to create a smaller community from national society and disrupt the process of social integration.   This article, while acknowledging the regulatory and integrative functions of religious cults, just examines and explains disruptive effects of religious sectarianism on the process of the establishment of political order and stability from a sociological perspective. This article tests the hypothesis that religious sectarianism is a soft threat to the political stability and constitutes groundwork for the rise of violence in the society.On this basis, sects as the social opposition of the political establishment, play a crucial role in the weakening of political unity and in undermining the foundations of government’s legitimacy. These groups may affect the foreign policy of the state and cause foreign provocation against the existing state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Action
  • Sectarian Tendency
  • Political Violence
  • Social Schism