تحول تاریخی ـ گفتمانی مفهوم امنیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مفهوم «امنیت ملی»، اساساً مفهومی مدرن است که با تکوین دولت‌ ملی معنا و مفهوم یافته است. «مطالعات امنیت ملی» نیز بحثی جدیدتر و مربوط به قرن بیستم است. در حالی که «امنیت» را باید مقوله‌ای کهن و دیرینه دانست که با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی داشته و آدمی حتی زمانی که بر هیبت و هویت اجتماعی در نیامده بود؛ به امنیت به چشم آشنایی همیشه همراه می‌نگریست. اما با مرور زمان و با تحول در زندگی و هویت اجتماعی او مفهوم امنیت نیز دگرگون شد. براساس چنین مفروضاتی، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مفهوم امنیت از ابتدای پیدایش تاکنون چه تحولاتی داشته و مؤلفه‌‌ها و ویژگی‌های آن در هر دورة تاریخی چه بوده است؟ این سؤال را براساس فرض رابطة استمرار یا عدم استمرار به دو روش تاریخی و گفتمانی می‌توان پاسخ گفت. نگارنده با بهره‌گیری تلفیقی از هر دو روش تاریخی و گفتمانی و با فرض تحولی تکاملی اما غیراستمراری، بر این باور است که مفهوم امنیت در سیر تاریخی خود چهار تحول گفتمانی را براساس چهار دورة خاص تاریخی طی کرده و در هر گفتمان، مؤلفه‌ها و ویژگی‌های خاصی را تجربه کرده که مسأله اساسی این نوشتار پرداختن به چنین سیر تحول تکاملی (تاریخی)، در عین توجه به مؤلفه‌ها و ویژگیهای خاص (گفتمانی) هر دوره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Historical-Discoursive Transformation of Security Concept

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

The concept of national security is essentially a modern one which has gained meaning and significance with the formation of nation-state. National security studies are also a more recent field pertinent to the 20th century. By the way, security should be regarded as an old and primordial category closely linked to human essence, and human beings looked at security as a ubiquitous friend even when they did not emerge as social beings. But with the lapse of time and change in human life and identity, the concept of security underwent a change. According to such presumptions, the main question of the writing is what developments have occurred in the security concept and what have been its parameters and characteristics in any historical period? This question can be answered according to the assumption of continuity or discontinuity in two historical or discursive ways. Taking advantage of mixed historical and discursive methods and assuming an evolutionary but interrupted change, the author argues that the security concept has passed four discursive changes according to specific historical periods and has experienced particular parameters and specifications. The main question of the writing is to address such an evolutionary (historical) change, while taking specific (discursive) parameters and traits of every period into consideration.