قدرت، امنیت و شریعت؛ درآمدی بر جایگاه امنیت در اندیشه و عمل فقهای شیعه در عصر قاجار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

از جمله موضوعات مهم در بررسی سیر تحول اندیشه و عمل سیاسی شیعه، نحوه مواجهه فقهای شیعی با حکومت‌های غاصبی است که از حیث نظری، همگی غیرمشروع تلقی می‌شوند. با اینحال در اندیشه و عمل بسیاری از فقهای شیعه می‌توان به مبانی و اصولی دست یافت که به خاطر مصالح عمومی جامعه، قایل به تخصیص این حکم کلی و یا ذکر استثناهایی برای آن شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به مقولة «امنیت» اشاره کرد که نزد پاره‌ای از فقهاء، به واسطه جدی شدن تهدیدات بیرونی، اهمیت و ارزشی دوچندان یافته و ایشان را تا صدور حکم شرعی مبنی بر جواز ـ و ضرورت ـ حمایت و اطاعت از پادشاه، رهنمون کرده است.نگارنده از این وضعیت به «ضرورت امنیت» یاد کرده است که به مهمترین وجهی در دوره قاجار و توسط فقهای نام‌آوری چون کاشف‌الغطاء و میرزای قمی عرضه شده است. برای تبیین این ایده و نتایج عملی آن، مؤلف نخست به تبیین چگونگی پیدایش گسست بین دو تصویر از حکومت در جامعه اسلامی پرداخته و بدین وسیله خاستگاه رویش موضوع بحث را مشخص ساخته و در ادامه اصل «ضرورت امنیت» را با دو رویکرد فعال و انفعالی مستند به عمل و نظر شیخ کاشف‌الغطاء و میرزای قمی، معرفی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Power, Security and Religion: An Introduction to the Place of Security in the Thinking and Practice of Shii Jurisprudents under the Qajars

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhary
چکیده [English]

The way Shii jurisprudents encounter the usurper governments, which are all in theory illegitimate, is one of the important issues in the study of the process of change in Shii political thinking and practice. However, certain principles and foundations can be found in the thinking and practice of several Shii jurisprudents who have believed in particularization of this general verdict or specific reservations for the sake of public expedience of the society. The category of security may be mentioned as one of such factors which has gained more importance and weight among a number of jurisprudents and has led them to issue religious verdicts to the effect that to support and obey the monarch is permitted and necessary.The author has described this situation as the necessity of security which was notably expounded by such famous jurisprudents as Kashef ol-Qeta’ and Mirzay-e Qomi in the Qajar era. To explain this idea and its practical consequences, the author first explores how a gap emerged between two images of government in Islamic society. In this way, he outlines the background of the appearance of such a discussion and continues to introduce the principle of necessity of security using two active and passive approaches drawing on Sheikh Kashef ol-Qeta’ and Mirzay-e Qomi’s thinking and deeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • duress
  • Qajar Dynasty
  • political jurisprudence
  • Usurper Government