شأن قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قومیت و قوم‌گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعة امنیت ملی جوامع چندقومی می‌باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه‌پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دورة جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع‌بینانه‌ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتبط به تنوع قومی نداشته‌اند. با تشدید مناقشات قومی در دهة آخر جنگ سرد و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و تأثیرات گستردة امنیتی (داخلی و منطقه‌ای) این مناقشات، شأن و اهمیت ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی نیز اعتبار گسترده‌ای یافت و به عنوان مؤلفه‌ تبیین کنندة مسائل امنیت ملی در جهان سوم مورد توجه واقع شد. این مؤلفه در کنار بحران‌های عمده‌ای مانند مشروعیت سیاسی و توان سیاست‌سازی محورهای مطالعات قومی را تشکیل داد. نهایتاً با بررسی دیدگاه نظریه‌پردازان امنیت ملی در جهان سوم این نتیجه حاصل شد که ناسیونالیسم قومی می‌تواند یکی از مهمترین عوامل تهدید سیاسی و اجتماعی دولت‌های ضعیف باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Status of Ethnicity and Ethnic Nationalism in National Security Studies

نویسنده [English]

  • Mirghassem Banihashemi
چکیده [English]

Researcher in the Research Institute of Strategic Studies
 
This article aims to explore the place of ethnicity and ethnocentrism as a security variable in the national security studies in multi-ethnic societies. In this respect, the study of the approach adopted by the modernization theorists and the Marxist theoreticians during the Cold War demonstrated that they lacked a realist conception of the political and security importance of ethnic nationalism and the considerations related to ethnic diversity. With the intensification of ethnic conflicts in the last decade of the Cold War particularly following the collapse of the East Bloc and the extensive security impact of such domestic and regional conflicts, the status of ethnic nationalism has gained further prominence in national security studies and, as a factor explaining the national security issues of the Third World Countries was included among the major crises like political legitimacy and the capacity of policy-making. Finally, the study of the views expressed by the national security theorists in the Third World countries demonstrated that ethnic nationalism could be one of the most important sources of political and social threats posed to weak states.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnicity
  • Ethnic Nationalism
  • national security
  • Social Threats
  • Integration Crisis
  • Crisis of Nation-State
  • Ethnic Violence