مدل امنیتی ‏سازی نوردیک: گذار محیط زیست از امر امنیتی به امر عادی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

امنیتی‌‏سازی، متناسب با بستر برداشت از «دشواره امر امنیتی» متغیر است. دستورکار امنیت برای کشورهای خاورمیانه که هنوز با سامان سخت‏‌افزارانه درگیر هستند، چارچوبی متفاوت با کشورهای حوزه نوردیک و اسکاندیناوی دارد که با مسائل نرم‏‌افزارانه آمیخته‏‌اند. تبدیل‏‌شدن محیط زیست از امر عادی به امر سیاسی و امنیتی، سبب خاص‌‏شدن مدل امنیتی‏‌سازی نوردیک به‏‌عنوان الگویی جدید شده است. سؤال این مقاله این است که در چه فرآیندی محیط زیست از مرحله امنیتی‏‌سازی تبدیل به بخشی از زندگی اجتماعی شهروندان در کشورهای حوزه نوردیک شده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه نویسنده این مقاله این است که تهدیدهای زیست‏‌محیطی در نوردیک ابتدا از حوزه عمومی (امر عادی) وارد حوزه سیاسی و امنیتی (امر امنیتی) شده و سپس با گذار از چهار فرآیند سیاست‏‌گذاری امنیتی، استراتژی امنیتی‏‌شده، سرمایه سیاسی و اجماع بازیگران به بخشی از زندگی اجتماعی (امر عادی) شهروندان تبدیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nordic Securitization Model: Transition of Environment from securitizing to Normalizing

نویسنده [English]

  • Reza Rahmati
.
چکیده [English]

Securitization is depended to the context of the “Security Problem”. Transition of the environment from a normal issue to the political and security ones has made Nordic's security model as a new model. The research hypothesis is that the environmental threats in the Nordic have first transitioned from the public Sphere (the normal) into the political and security Sphere and then, through the four processes of security policy-making, security strategy, political capital, and actors' consensus become a part of the social life of citizens.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Nordic
  • Security
  • Normalization
  • Securitization
بارتلی، هانری (1374) «پیشرفت و فقر، مفاهیم و دیالکتیک آنها در تمدنها و فرهنگ‏ها» در: مارک هنری، پاول، فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
بزرگی، وحید(1382) دیدگاه‏های جدید در روابط بین‏الملل: تاویل شناسی، پسانوگرایی، نظریه انتقادی، نشر نی.
بوزان، باری (1378) مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان،باری و ال ویور (1385) «مناطق و قدرت‏ها: ساختار امنیت بین‏الملل»، ترجمه رحمن قهرمان‏پور، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره1و2.
بیلیس، جان (1378) امنیت بین‏الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه سید حسین محمدی نجم، خدمات نشر
پاوا، مارک هنری (1374) فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
توحید فام، محمد (1381) دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، روزنه.
دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت(1383) نظریه‏های متعارض در روابط بین‏الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، قومس.
دیویتاک، ریچارد و جیمز دردریان (1385) نظریه انتقادی، پسامدرنیسم، نظریه مجازی در روابط بین‏الملل، ترجمه حسین سلیمی، گام نو.
ذوقی بارانی، کاظم (1394) «راهبردهای بهبود چالش‏های امنیت زیست‏محیطی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره بیست و هفتم.
رحمتی، رضا (1398) اصول کلی و بنیادین توسعه در مدل نوردیک، در دست چاپ.
رحمتی، رضا (1398) «تأثیر جهانی‏شدن بر شهروندی جهانی: مطالعه موردی شهروندان ایرانی و سوئدی»، فصلنامه دانش سیاسی، شماره 18.
شیهان، مایکل (1388) امنیت بین‏الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
صافی، محمود (1376) مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، دفتر حقوقی و امور مجلس، تدوین و تنظیم انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
عسگرخانی، ابومحمد و جانباز، دیان و همکاران (1388) «پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه‏های روابط بین‏الملل»، فصلنامه سیاست (دانشکده حقوق و علوم سیاسی) دوره 39، شماره 3.
عسگرخانی، ابومحمد و رضا رحمتی (1389) «بررسی امنیت بین‏الملل: در گذار از نظریه واقع‏گرایی به پسانوگرایی»، فصلنامه رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، شماره 24.
کاویانی‏راد، مراد (1390) «امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک»، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23.
گرامی، مریم و مهدی کرمی (1390) «مالیات سبز در کشورهای توسعه‏یافته»، مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‏های اقتصادی، شماره‏های 3 و 4.
گیبنز، جان آر و ریمر، بو (1384) سیاست پسامدرنیته، ترجمه: منصور انصاری، گام نو.
 
Andrén, Nils (1979) “The Nordic Balance: An Overview”, The Washington Quarterly, 2 (3), 49-62.
Balzacq, T. (2005) “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”, European journal of international relations, 11(2), 171-201.
Boas, Ingrid (2015) Climate migration and security, Securitisation as a strategy in climate change politics, New York: Routledge.
Boin, A., Hart, P., & McConnell, A. (2009), “Crisis exploitation: political and policy impacts of framing contests”, Journal of European Public Policy, 16 (1), 81-106.
Bull,Hedley(1965) The Control of The arms Race, New York: Prager.
Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998), Security: A new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers.
Engle, Carole and Stone, Nathan (2013) “Competitiveness of U.S. Aquaculture within the Current U.S. Regulatory Framework”, Aquaculture Economics & Management 17 (3), 251-280.
Conserve Energy Future (2019) “11 Greenest Countries on Earth in 2019”, https://www.conserve-energy-future.com/greenest-countries-earth.php
ARC (2012) “Denmark to introduce ban on potentially harmful pesticides”, http://www.arc2020.eu/denmark-to-introduce-ban-on-potentially-harmful-pesticides/
Manczyk, Ania (2018) “The 10 Greenest Cities in the World”, https://theculturetrip.com/europe/denmark/articles/the-10-greenest-cities-in-the-world/
Jungar, Ann‐Cathrine and Anders Ravik Jupskås (2014) “Populist Radical Right Parties in the Nordic Region: A New and Distinct Party Family?” Scandinavian Political Studies, 37 (3).
Loomes, Gemma (2012) Party Strategies in Western Europe: Party Competition and Electoral Outcomes, Routledge.
Morgenthau, H. (2004) “A Realist Theory of International Politics". In K. A. Mingst, & J. L. Snyder, Essential Readings in World Politics, London: W.W. Norton & Company, Ltd.
Noreen, E. (1983) “The Nordic Balance: A Security Policy Concept in Theory and Practice”, Cooperation and Conflict, XVIII, 43-56.
Ólafsson, Kristmundur Þór (2009) Nordic security dynamics: Past, present – and future?, Stjórnmálafræðideild, MA thesis.
Stritzel, H. (2011) “Security, the translation”, Security Dialogue, 42 (4-5), 343-355.
Wæver, O. (1995) “Securitization and de-securitization”, In R. D. Lipschutz, on security, New York: Columbia University Press.
Wardle, Arthur R. (2017) Farming the Oceans: Opportunities and Regulatory Challenges for U.S. Marine Aquaculture Development, Reason Foundation Policy Brief 142.
Warner, Jeroen, & Boas, Ingrid (2017) “Securitisation Of Climate Change: The Risk Of Exaggeration” Ambiente & Sociedade, 20 (3), 203-224.
Wendt, F. (1981) Cooperation in the Nordic Countries: Achievements, Stockholm: Almqvist & Wiksell.