مدل امنیتی ‏سازی نوردیک: گذار محیط زیست از امر امنیتی به امر عادی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

امنیتی‌‏سازی، متناسب با بستر برداشت از «دشواره امر امنیتی» متغیر است. دستورکار امنیت برای کشورهای خاورمیانه که هنوز با سامان سخت‏‌افزارانه درگیر هستند، چارچوبی متفاوت با کشورهای حوزه نوردیک و اسکاندیناوی دارد که با مسائل نرم‏‌افزارانه آمیخته‏‌اند. تبدیل‏‌شدن محیط زیست از امر عادی به امر سیاسی و امنیتی، سبب خاص‌‏شدن مدل امنیتی‏‌سازی نوردیک به‏‌عنوان الگویی جدید شده است. سؤال این مقاله این است که در چه فرآیندی محیط زیست از مرحله امنیتی‏‌سازی تبدیل به بخشی از زندگی اجتماعی شهروندان در کشورهای حوزه نوردیک شده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه نویسنده این مقاله این است که تهدیدهای زیست‏‌محیطی در نوردیک ابتدا از حوزه عمومی (امر عادی) وارد حوزه سیاسی و امنیتی (امر امنیتی) شده و سپس با گذار از چهار فرآیند سیاست‏‌گذاری امنیتی، استراتژی امنیتی‏‌شده، سرمایه سیاسی و اجماع بازیگران به بخشی از زندگی اجتماعی (امر عادی) شهروندان تبدیل شده است.
 

کلیدواژه‌ها


بارتلی، هانری (1374) «پیشرفت و فقر، مفاهیم و دیالکتیک آنها در تمدنها و فرهنگ‏ها» در: مارک هنری، پاول، فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
بزرگی، وحید(1382) دیدگاه‏های جدید در روابط بین‏الملل: تاویل شناسی، پسانوگرایی، نظریه انتقادی، نشر نی.
بوزان، باری (1378) مردم، دولت‏ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان،باری و ال ویور (1385) «مناطق و قدرت‏ها: ساختار امنیت بین‏الملل»، ترجمه رحمن قهرمان‏پور، فصلنامه امنیت، سال پنجم، شماره1و2.
بیلیس، جان (1378) امنیت بین‏الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه سید حسین محمدی نجم، خدمات نشر
پاوا، مارک هنری (1374) فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه مسعود محمدی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
توحید فام، محمد (1381) دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن، روزنه.
دوئرتی، جیمز؛ فالتزگراف، رابرت(1383) نظریه‏های متعارض در روابط بین‏الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، قومس.
دیویتاک، ریچارد و جیمز دردریان (1385) نظریه انتقادی، پسامدرنیسم، نظریه مجازی در روابط بین‏الملل، ترجمه حسین سلیمی، گام نو.
ذوقی بارانی، کاظم (1394) «راهبردهای بهبود چالش‏های امنیت زیست‏محیطی»، فصلنامه آفاق امنیت، سال هشتم، شماره بیست و هفتم.
رحمتی، رضا (1398) اصول کلی و بنیادین توسعه در مدل نوردیک، در دست چاپ.
رحمتی، رضا (1398) «تأثیر جهانی‏شدن بر شهروندی جهانی: مطالعه موردی شهروندان ایرانی و سوئدی»، فصلنامه دانش سیاسی، شماره 18.
شیهان، مایکل (1388) امنیت بین‏الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
صافی، محمود (1376) مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، دفتر حقوقی و امور مجلس، تدوین و تنظیم انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
عسگرخانی، ابومحمد و جانباز، دیان و همکاران (1388) «پسامدرنیته و واکاوی دولت ملی دارای حاکمیت در نظریه‏های روابط بین‏الملل»، فصلنامه سیاست (دانشکده حقوق و علوم سیاسی) دوره 39، شماره 3.
عسگرخانی، ابومحمد و رضا رحمتی (1389) «بررسی امنیت بین‏الملل: در گذار از نظریه واقع‏گرایی به پسانوگرایی»، فصلنامه رهیافت‏های سیاسی و بین‏المللی، شماره 24.
کاویانی‏راد، مراد (1390) «امنیت زیست محیطی از منظر ژئوپلیتیک»، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 23.
گرامی، مریم و مهدی کرمی (1390) «مالیات سبز در کشورهای توسعه‏یافته»، مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‏های اقتصادی، شماره‏های 3 و 4.
گیبنز، جان آر و ریمر، بو (1384) سیاست پسامدرنیته، ترجمه: منصور انصاری، گام نو.
 
Andrén, Nils (1979) “The Nordic Balance: An Overview”, The Washington Quarterly, 2 (3), 49-62.
Balzacq, T. (2005) “The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context”, European journal of international relations, 11(2), 171-201.
Boas, Ingrid (2015) Climate migration and security, Securitisation as a strategy in climate change politics, New York: Routledge.
Boin, A., Hart, P., & McConnell, A. (2009), “Crisis exploitation: political and policy impacts of framing contests”, Journal of European Public Policy, 16 (1), 81-106.
Bull,Hedley(1965) The Control of The arms Race, New York: Prager.
Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998), Security: A new framework for analysis, Lynne Rienner Publishers.
Engle, Carole and Stone, Nathan (2013) “Competitiveness of U.S. Aquaculture within the Current U.S. Regulatory Framework”, Aquaculture Economics & Management 17 (3), 251-280.
Conserve Energy Future (2019) “11 Greenest Countries on Earth in 2019”, https://www.conserve-energy-future.com/greenest-countries-earth.php
ARC (2012) “Denmark to introduce ban on potentially harmful pesticides”, http://www.arc2020.eu/denmark-to-introduce-ban-on-potentially-harmful-pesticides/
Manczyk, Ania (2018) “The 10 Greenest Cities in the World”, https://theculturetrip.com/europe/denmark/articles/the-10-greenest-cities-in-the-world/
Jungar, Ann‐Cathrine and Anders Ravik Jupskås (2014) “Populist Radical Right Parties in the Nordic Region: A New and Distinct Party Family?” Scandinavian Political Studies, 37 (3).
Loomes, Gemma (2012) Party Strategies in Western Europe: Party Competition and Electoral Outcomes, Routledge.
Morgenthau, H. (2004) “A Realist Theory of International Politics". In K. A. Mingst, & J. L. Snyder, Essential Readings in World Politics, London: W.W. Norton & Company, Ltd.
Noreen, E. (1983) “The Nordic Balance: A Security Policy Concept in Theory and Practice”, Cooperation and Conflict, XVIII, 43-56.
Ólafsson, Kristmundur Þór (2009) Nordic security dynamics: Past, present – and future?, Stjórnmálafræðideild, MA thesis.
Stritzel, H. (2011) “Security, the translation”, Security Dialogue, 42 (4-5), 343-355.
Wæver, O. (1995) “Securitization and de-securitization”, In R. D. Lipschutz, on security, New York: Columbia University Press.
Wardle, Arthur R. (2017) Farming the Oceans: Opportunities and Regulatory Challenges for U.S. Marine Aquaculture Development, Reason Foundation Policy Brief 142.
Warner, Jeroen, & Boas, Ingrid (2017) “Securitisation Of Climate Change: The Risk Of Exaggeration” Ambiente & Sociedade, 20 (3), 203-224.
Wendt, F. (1981) Cooperation in the Nordic Countries: Achievements, Stockholm: Almqvist & Wiksell.