دوره و شماره: دوره 22، شماره 86 - شماره پیاپی 4، اسفند 1398، صفحه 1-158 
الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران

صفحه 7-30

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علی مرشدی‏ زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین


دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر