تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‏های سیاسی(نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله به بررسی اهمیت و نقش تاریخ‌نگاری در موضوع امنیت و امنیت ملی در ایران می‌پردازد. بر این اساس، ابتدا به نقش تاریخ‌نگاری در تکوین ایدئولوی و هویت سیاسی توجه شده و رابطه تاریخ و امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با رویکردی انتقادی به تاریخ‌نگاری پس از انقلاب، که نسبت به پیامدهای امنیتی تاریخ‌‏نگاری غافل بوده، پرداخته است. در نهایت نیز با اشاره به «نظریه ایران‌شهر» از آن به‏‌عنوان یکی از مهم‏ترین راهبردهای تاریخ‌نگاری معطوف به امنیت ملی در ایران یاد کرده است. هدف از این مقاله، نشان‌‏دادن اهمیت تاریخ‌نگاری علمی- راهبردی و تأثیر آن بر امنیت ملی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contemporary Iranian Historiography and its Impact on National Security

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Ismaeili 1
  • Mortaza Noei Baghban 2
1 .
2 .
چکیده [English]

This article surveys the importance and role of historiography in Iran's national security. Accordingly, the role of historiography in development of ideology and political identity and the relationship between history and national security is examined. Then deal with a critical approach to the post-revolutionary historiography that neglected the security implications of historiography. Finally, referring to the "Iranshahr theory", authors have mentioned it as one of the most important historiography strategies to the national security of Iran. The purpose of this article is to illustrate the importance of scientific-strategic historiography and its impact on national security.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • Political Ideology
  • Political Identity
  • National Security and Iranshahr Theory
آرنت، هانا (1366) توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات جاویدان.
آصف، محمدحسن (1384) مبانی ایدئولوژیک حکومت در در دوران پهلوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
امیری، جهاندار (1382) روشنفکری و سیاست (بررسی تحولات روشنفکری در ایران معاصر)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
امیری، مجتبی (1384) «تبیین نقش و جایگاه جامع‌نگری و تفکر استراتژیک در سازمان»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، دوره هفتم، شماره 23 و 24.
ایگلتون، تری (1381) درآمدی بر ایدئولوژی. ترجمه اکبر معصوم بیگی، نشر آگه.
بادکوبه، شهریار (1388) «آذربایجان و اران تاج سر تفکیک‌ناپذیر ایران»، خبرگزاری تابناک.
درینوس، هیوبرت و بل رابینو (1382) میشل فوکو فراسوی ساخت‌گرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1388) «امنیت هستی‌‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران«، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره 1.
غرایاق زندی، داود (1388) چیستی معنا  و مفهوم امنیت نرم: با مروری بر وجه امنیت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره سوم، شماره مسلسل 45.
غفاریان، وفا و علیرضا علی احمدی (1381) «رویکردهای مدیریت استراتژیک»، تدبیر، ش 130.
فکوهی، ناصر (1396) درباره تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی. «تاریخ‌شناسی؛ تفکیک حوزه‌های شناخت از اجرا»، به کوشش جعفر گلشن روغنی، تهران: سوره مهر.
فیسک، جان (1381) «فرهنگ و ایدئولوژی»، ترجمه مژگان برومند، ارغنون، ش 20.
لچت، جان (1378) پنجاه متفکر بزرگ معاصر؛ از ساختارگرایی تا پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی، انتشارات خجسته.
ماه‌پیشانیان، مهسا (1388) «امنیت نرم و چهره ژانوسی رسانه‌ها»، رسانه، سال بیستم، شماره دوم.
مرادی، محمدعلی (1391) «سرزمینی که ایرانش می‌نامند»، دو ماهنامه سوره اندیشه، شماره 66 و 67.
مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، صدرا، ج 13.
میرمحمدی، مهدی (1394) «نسل‌ها، گفتمان‌ها و امنیت: چارچوبی فرهنگی برای امنیت در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 68، سال هیجدهم، شماره 2.
نصر، سیدحسین (1379) «جایگاه مکتب اصفهان در فلسفه اسلامی و تصوف»، نشریه دانشکده الهیات مشهد، ش 47 و 48.
نصر، سیدحسین (1393) حکمت و سیاست؛ گفتگو با دکتر حسین نصر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
نصر، سیدحسین (1355الف) «مختصری درباره سیر فلسفه در ایران»، گوهر، ش 38.
نصر، سیدحسین (1355ب) «مختصری درباره سیر فلسفه در ایران»، گوهر، ش 37.
نصر، سیدحسین (1376) «زبان فارسی و هویت ملی»، گلستان؛ فصلنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی (در آمریکای شمالی)، ش 1.
نصر، سیدحسین (1373) «رویارویی تمدن و سازندگی آینده بشر»، کلک، شماره 60.