بودجه‌ریزی عملیاتی و مقبولیت دولت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

بودجه‌ریزی عملیاتی، بخشی از بسته سیاستی انجام اصلاحات ـ مبتنی بر اصول بازار ـ در بخش عمومی، برای تدارک بهتر کالاها و خدمات عمومی می‌باشد. تمرکز این کوشش اصلاحی بر هزینه واحد تدارک کالاها و خدمات و کیفیت آنها، اثربخشی و نتایج حاصل از اعتباراتی که به دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری تخصیص پیدا می‌کند و به طور کلی، رضایت خاطر شهروندان چونان مالیات دهندگان معطوف است. در بخش نخست، ضمن برشمردن برخی از کارویژه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی، استدلال شده است که استقرار آن به بهبود تصمیمات مدیریتی و سیاستی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی آنها در قبال اقداماتشان و تدارک کالاها و خدمات پرکیفیت‌تر و کم هزینه‌تر می‌انجامد. این دستاوردها، نگرش مردم به دولت را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند و بر مقبولیت آن می‌افزایند.در بخش دوم، نگارنده معتقد است به رغم تمام کاستی‌ها و دشواری‌هایی که نخستین بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور به همراه دارد و خواهد داشت، می‌بایست این کوشش اصلاحی را تا به آخر ادامه داد. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی این گام اصلاحی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Operational Budgeting and Popularity of Government

نویسنده [English]

  • Mohammad Khezri
چکیده [English]

Operational budgeting is a part of policy package based on market in public sector in order to better provide public goods and services. This reform effort focuses on the cost of the unit providing goods and services and their quality efficiency as well as the outcomes resulting from credits allocated to executive and policy-making apparatus. Generally speaking, it refers to satisfaction of citizens such as tax-payers. In the first section of the article, the author counts certain functions of operational budgeting, arguing that its establishment will lead to the improvement of managerial and policy decisions, betterment of operations of the executive apparatus and increasing their accountability, as well as provision ofoutlook on the government positively and enhance its popularity.In the second section, the author holds that in spite of all deficiencies and difficulties that the first operational budgeting will bring about for the country, this reform effort should be continued to the end. The author at the end offers recommendations for strengthening the efficiency of such reform initiative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Budgeting
  • Unit Expenditure
  • Performance Indicators
  • 2006 Budget Act