فراگیری و پایداری؛ اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران 1404 ه. شمسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

کیمیای عدالت و تلقی‌های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت‌ها به ویژه نظام‌های دین‌مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری پای می‌فشارند؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور را به قوا و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نموده است و بر این مبنا سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه یا خط‌مشی‌های اجرایی، می‌بایست در چارچوب اصول و موازین آن تدوین شوند. بر این اساس مقاله حاضر به جستجوی اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می‌پردازد و سعی دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت‌ها را در این بیست سال ترسیم نماید. بر این اساس نویسنده مدعی است که فراگیری و پایداری دو اصل راهنمای مورد نظرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inclusiveness and Permanence; Guidelines for the Realization of Social Justice in Iran 2025

نویسنده [English]

  • Farzad Poursaeid
چکیده [English]

The panacea of justice and its different versions is the foremost ideal of human societies and the objective of establishment of governments especially the theocratic systems. The Iranian society and the Islamic Republic also stress on justice and expansion of justice more than any other time in a way that it may be claimed thatthe other hand, the Islamic Republic of Iran has issued the 20-Year National Perspective Document to all powers and related institutions in December 2003. On this basis, overall policies and development plans or executive directives have to besets out to find the guidelines for the realization of social justice in the Islamic -Year Perspective Document at the 2025 horizon. It tries todesign the desirable strategy and role for the governments as appropriate to them.On this ground, the author argues that inclusiveness and permanence constitute two major guidelines to that purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Iranian Society
  • balanced development
  • Human capital
  • Participatory Strategy