درآمدی بر امنیت‌ اجتماعی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نظام‌ نوین‌ جهانی‌ از همان‌ آغاز با ناامنی‌، هرج‌ و مرج‌، بحران‌ و جنگ‌ روبه‌رو بوده‌ است‌. بسیاری‌ از گروه گرو ههای‌ قومی‌، نژادی‌، مذهبی‌ و غیره‌ که‌ در سالهای‌ گذشته‌ در چارچوب های‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌ نسبتاً  آرامی‌ در کنار یکدیگر زندگی‌ می‌کردند، اکنون‌ پس‌ از پایان‌ جنگ‌  سرد، نزاع ‌جدیدی‌ را به خاطر هویت‌ جویی‌ در سراسر جهان‌ تجربه  می‌کنند. آنها که‌ فکر  می‌کردند  با پایان ‌جنگ‌ سرد و رقابت های‌ تسلیحاتی‌ ، نظامی‌ و ایدئولوژیک‌  افسار گسیخته‌، جهان‌ می‌رود از امنیت‌ و ثبات‌ سازنده‌ای‌ برخوردار گردد، بزودی‌ از این‌ اندیشه‌ خام‌ سرخورده‌ شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An introduction to social security‏

نویسنده [English]

 • Manijeh Navidnia
چکیده [English]

The new world system has faced insecurity, chaos, crisis and war since the beginning. Many of the ethnic, racial, religious, etc. groups that lived together in relatively peaceful social-political frameworks in the past years, now after the end of the Cold War, they are experiencing a new conflict for the sake of identity all over the world. Those who thought that with the end of the Cold War and the unbridled arms, military and ideological competition, the world would enjoy security and constructive stability, soon became disillusioned with this crude idea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social security‏
 1. Moller, Bjorn, National, Societal and Human Security, Former ipra Security General (1997 -2000) paper.
 2. See Moller, Bjorn, The Concept of Security The Pros Of expansion and Contraction, httpillwww.ciaonet.org/wps/mobo1/index.html.
 3. ره‌پیک‌، حسن‌، «امنیت‌ ملی‌ و تحدید حقوقی‌ آن»‌، فصلنامه‌ مطالعات‌ راهبردی‌، تابستان‌ 77، ص‌130.
 4. بوزان‌، باری‌، مردم‌، دولتها و هراس‌، تهران، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1378 ص‌ 34.
 5. همانجا، ص‌ 88.
 6. رجوع‌ کنید به کووتیز، مورتون‌ و سی.پی.باک، «امنیت‌ ملی»‌، در گزیده‌ مقالات‌ سیاسی‌ ـ امنیتی،‌ ج2‌، تهران، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1378.
 7. رک‌. فریدمن‌، لورنس‌، «مفهوم‌ امنیت»، در‌ گزیده‌ مقالات‌ سیاسی‌ ـ امنیتی،‌ ج 1‌، تهران، پژوهشکده‌مطالعات‌ راهبردی‌، 1378.
 8. رک‌. ماندل‌، رابرت‌، چهره‌ متغیر امنیت‌ ملی‌، تهران، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1379
 9. The Concept of Security, op.cit, http://www. ciaonet, org / wps / Mobo1 / index. html
 10. Romos, Jennifer, Austria: immigration, identity and Socital security, File://C:/ My % 20Documents / Jennifer % 20 Ramos. htm
 11. رک‌. موتیمر، دیوید، «فراسوی‌ استراتژی‌، اندیشه‌ انتقادی‌ و مطالعات‌ امنیتی‌ نوین‌»، محمودعسگری‌، فصلنامه‌ مطالعات‌ راهبردی‌، پاییز،1380.
 12. رک. شیخاوندی‌، داور، ناسیونالیسم‌ و هویت‌ ایرانی‌، تهران‌، مرکز بازشناسی‌ اسلام‌ و ایران‌، 1380
 13. رک. افروغ‌، عماد، هویت‌ ایرانی‌، تهران‌، موسسه‌ توسعه‌ دانش‌ و پژوهش‌ ایران‌، 1380
 14. See Wood Ward, Kath, Questioning identity: Gender, Class, Nation, Routledge, London, 2000.
 15. See, MC Sweeney, Bill, Security, identity and interests, United Kingdom, Cambridge, 1999.
 16. See, D. Torres, Rodolfo / F.Miron, Louis / xavier inda, Jonathan, Race, identity citizenship areader, Oxford, Blakwell, 1999.
 17. Deaux, Kay, Social idetity, City University of New York, op.cit.
 18. Buzan Barry / Waever Ole, Liberalism and Security, http: //www. Ciaonet. org / Wps / bubos /bubo2. html.
 19. Buzan Barry, The Societal Security Agenda, op.cit.
 20. Ramos, Jennifer, Austria: Immigration, Identity and Societal Security, op.cit.
 21. بیرو، آلن‌، فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعی‌، باقر ساروخانی‌، تهران‌، کیهان‌، 1370، ص‌ 57.
 22. رتیزر، جورج‌، نظریه‌ جامعه‌شناسی‌ در دوران‌ معاصر، محسن‌ ثلاثی‌، تهران‌، علمی‌، 1374 ص‌240 - 215.
 23. آرون‌، ریمون‌، جامعه‌شناسی‌ معاصر آلمان‌، مرتضی‌ ثاقب‌ فر، تهران‌، تبیان‌، 1376، ص‌34-41

24.Shaw, Martin, There is no Such thig as Society, www. Sussex. ac.uk / users / hafa 3 / golobal 4. Htm.

 1. See Societal Security, www. adems. org / anatomy / buildo1 / socintrg. Htm.
 2. Security Studies , www. yorku.ca / dmutimer / security studies. Htm.
 3. مردم، دولتها و هراس، پیشین.
 4. Mitar, Miran , Assessment of Societal Security in Recent past and today, www. ncjrs. Org / Policing / soc 269. htm
 5. مردم، دولتها و هراس، پیشین‌، ص‌ 173
 6. رک‌. کاظمی‌، علی‌ اصغر، روابط بین‌الملل‌ در تئوری‌ و در عمل‌، تهران‌، قومس‌، 1372.
 7. رک. دویچ، کارل و رابرت کیوهن، و جوزف نای، نظریه‌های‌ روابط بین‌الملل‌، ج 2‌، وحیدبرزگی‌، تهران‌، جهاد‌ دانشگاهی‌، 1375.