دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، خرداد 1382، صفحه 1-310 (شماره 1،شماره مسلسل19.)