برابری در برابر نابرابری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

موجودات‌ بشری‌ از نقطه‌نظر اخلاقی‌ برابرند. آنها از لحاظ توصیفی‌، واقعی یا تجربی برابر نبوده و نیستند. از نظر برخی‌ برابری، در معنای‌ اخلاقی‌، یک‌ هدف‌، یک‌ ایده‌آل،‌ نبوده و یک‌ امید، یک‌ آرمان‌ و یک‌ الزام‌ است‌. اما هدف‌، هیچ‌گاه‌به طور کامل متحقق‌ نمی‌شود و از این‌رو اهداف‌وآرمان‌ تساوی‌ طلبانه‌ با محدودیت‌های‌جدی ‌‌بشری ‌‌مواجه‌ است‌.

موضوعات