بنیادهای‌ فلسفی‌ «ضددولت‌» و پدیدة‌ سپتامبر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

هدف‌ من‌ از تبیین‌  و  تشریح‌  ماجرای‌ یازدهم‌ سپتامبر  و یا به‌ اصطلاح‌  من‌  «پدیدة‌ سپتامبر» در این‌ مقاله‌ آن‌ است‌ که‌ با مدد  دیالکتیک‌ تاریخی‌، فلسفه‌  سیاسی‌  هگل‌  را از  بن‌بست‌ دوران‌  پس‌ از جنگ‌ سرد برهانم‌. البته‌ نه‌ به‌ زبان‌ و شیوة‌ فلسفه‌  سیاسی‌ هگل‌ که‌ همه‌ چیز فقط‌ بر مفهوم‌  دولت‌ تاکید دارد. کوتاه‌ سخن‌ این‌ که‌، قدرت‌ فلسفه‌  سیاسی‌  هگل‌  که‌ در سال‌های‌ 1914 تا 1954 و در زمان‌ جنگ‌های‌ اروپا و جهانی‌ در اوج‌  خود  قرارت‌، پس‌ از دوران‌  جنگ‌  سرد و  به‌ ویژه‌  در عصر مابه‌ دلیل‌ فروریختن‌  شوکت‌ و هیبت‌ دولت‌ به‌ دست‌ سنتز جهانی‌ شدن‌  سرد و بی‌ رمق‌ شده‌ است‌.مفهوم‌  سیاسی‌  دولت‌ و  مفهوم‌ دولت‌  سیاسی‌ به‌ تدریج‌ نسخ‌  شده‌ و شاید بتوان‌ گفت‌  با وقوع‌ یازدهم‌  سپتامبر  عدم‌  کفایت‌  مطلق‌  و بی‌ چون‌ و چرای‌ دولت‌  ملی‌  آشکار شده‌ است‌. انتقاد  بنیادی‌  از دیدگاه‌  پدیدار شناسی‌  روح‌ و به‌ ویژه‌  فلسفه‌ حق‌ با توسل‌ به‌ مفهوم‌ ضد دولت‌  می‌تواند  این‌ قدرت‌ را تا حدودی‌  بازگرداند.  از این‌ رو  اهمیت‌ و تقدم‌ جامعه‌ مدنی‌ و مهم‌تر از آن‌ احتمال‌  بازگشت‌ به‌  وضع‌  و جامعه‌  طبیعی‌ باید مورد توجه‌ دوباره‌  فلسفه‌  تاریخی‌   قرار گیرد. گویی‌  هنوز چیزی‌ در تاریخ‌ وجوددارد که‌ از چشم‌های‌  تیزبین‌  به‌ دور مانده‌  و باید منتظر آن‌ بود و آن‌ را تبیین‌ کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


170.Allison Gilbert (ed.) et al., Covering Catastrophe: Broadcast Journalists Report
September 11
, April 2002.
171.CBS News, Dan Rather (Introduction), What We Saw: The Events of September 11, 2001-
In Words, Pictures, and Video
, (Aug. 2002).
172./photographers of the New York City Police Department et al., Record of September 11,
2001
, (Aug. 2002).
173.Magnum Photographers and David Halberstam, New York September 11.
174.The British Broadcasting Corporation (Editor) et al., The BBC Reports: On America, Its
Allies and Enemies, and the Counterattack on Terrorism, (Paperback - January 2002).