آیا ابهام‌ در روابط‌ ایران‌ و آمریکا پایان‌ می‌یابد؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به‌ دنبال‌ فجایع‌ 11 سپتامبر یکی‌ از مقامات‌ ارشد دولت‌ آمریکا اعلام‌ کرد ایران‌ و آمریکا دربرخی‌ جهات‌ دیدگاه‌ مشترکی‌ نسبت‌ به‌ شرایط‌ موجود داشته‌ و از این‌ رو می‌توانند در جنگ‌ علیه‌طالبان‌ با هم‌ همکاری‌ کنند. این‌ پیش‌بینی‌ خیلی‌ زود تحقق‌ یافت‌. ایران‌ در جنگ‌ اتحاد شمال‌ باطالبان‌، کمک‌های‌ نظامی‌ و غذایی‌ برای‌ آنها ارسال‌ نموده‌ و برخی‌ از مشاوران‌ نظامی‌ ایران‌ همانندمشاوران‌ نظامی‌ آمریکا در مسیر جاده‌ کابل‌ در رفت‌ و آمد بودند.


          این‌ تحولات‌ بی‌سابقه‌ در ظاهر از تغییرات‌ شگرفی‌ در روابط‌ ایران‌ و آمریکا حکایت‌ دارد که‌از زمان‌ انتخاب‌ محمد خاتمی‌ در سال‌ 1997 شروع‌ شده‌ بود. خاتمی‌ روابط‌ خود را با همسایگان‌شمالی‌ و جنوبی‌، کشورهای‌ اروپای‌ غربی‌ و همچنین‌ کشورهای‌ جنوب‌ آسیا بهبود بخشید.اصلاحات‌ داخلی‌ و عمل‌گرایی‌ در صحنه‌ خارجی‌ این‌ امید را به‌ وجود آورد، که‌ شاید ایران‌ ازسیاستهای‌ انقلابی‌ خود دست‌ بردارد. بیل‌ کلینتون‌ این‌ احتمال‌ را با کاهش‌ محتاطانه‌ تحریمهای‌اقتصادی‌ و افزایش‌ تبادل‌ بین‌ دو ملت‌ مورد بررسی‌ قرار داد؛ و به‌ دنبال‌ آن‌ آلبرایت‌ در سپتامبر2000 در مذاکرات‌ 2+6 شرکت‌ کرد. همچنین‌ دولت‌ آمریکا با این‌ فرض‌ که‌ تجدید نظر در روابط‌با ایران‌ بهتر از مهار دو جانبه‌ می‌تواند منافع‌ آمریکا را تامین‌ کند، به‌ تجدید نظر اساسی‌ در روابط‌ایران‌ و آمریکا پرداخت‌.

موضوعات