منافع‌ حیاتی‌ و کسری‌ بودجه‌:بررسی‌ وضعیت‌ کمک‌های‌ خارجی‌ آمریکا پس‌ از 11 سپتامبر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

برنامه‌های‌ کمک‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ خاورمیانه‌ موضوع‌ چالشهای‌ سیاسی‌ شدید میان‌ دولت‌ وکنگره‌ در پنج‌ تا شش‌ ماه‌ آینده‌ خواهد بود. دولت‌ خواه‌ نا خواه‌ برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ کسری‌بودجه‌ بر محدود کردن‌ اعطای‌ کمک‌های‌ خارجی‌ تأکید خواهد کرد. در حالی‌ که‌ کنگره‌ براختلافات‌ مربوط‌ به‌ میزان‌ تأثیرگذاری‌ کمک‌های‌ دوستانه‌ بر حکومت‌های‌ میانه‌روی‌ منطقه‌متمرکز خواهد شد. نتیجه‌ این‌ چالش‌ها، میزان‌ توانایی‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ پی‌گیری‌ نبرد تهاجمی‌علیه‌ تروریسم‌ در خاورمیانه‌ و جنوب‌ آسیا و حفظ‌ همکاری‌های‌ منطقه‌ای‌ در سایر مسائل‌ حساس‌نظامی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ را تعیین‌ خواهد کرد.

موضوعات