جایگاه‌ امنیت‌ در استراتژی‌ ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف‌ از این‌ مقاله‌ بررسی‌ جایگاه‌ مفهوم‌ امنیت‌ و مباحث‌ امنیتی‌ در استراتژی‌ ملی‌ است‌. برخی‌رویکردها مباحث‌ استراتژی‌ را همان‌ مطالعات‌ امنیتی‌ می‌دانند و عملاً تفاوتی‌ میان‌ این‌ دو مفهوم‌قایل‌ نیستند. این‌ مقاله‌ تلاش‌ می‌کند تا ادعای‌ فوق‌ را به‌ نقد گذاشته‌ و نقاط‌ ضعف‌ آن‌ را نشان‌ دهد.به‌ نظر می‌رسد که‌ گستره‌ مفهومی‌ استراتژی‌ وسیع‌تر از مفهوم‌ امنیت‌ و مطالعات‌ امنیتی‌ باشد.همچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ امنیتی‌ دیدن‌ فضای‌ استراتژی‌ ملی‌ در کشور، چه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عقیده‌ وچه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ انتخاب‌ سیاسی‌، بیش‌ از آنکه‌ به‌ نفع‌ امنیت‌ ملی‌ باشد، مستهلک‌ کننده‌ آن‌ است‌.

موضوعات