دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، شهریور 1381، صفحه 1-329 (شماره 2،شماره مسلسل 16.) 
مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی

صفحه 383-408

مصطفی‌ کامل‌السعید؛ قدیر ‌ نصری


سلاح های‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌

صفحه 475-488

جاناتان‌ بی‌. تاکر؛ رابرت‌ پی‌. کادلک‌؛ سیدمجتبی‌ عزیزی‌