نهادهای‌عمومی‌ و نقش‌ آنها در ثبات‌اجتماعی‌ کشور

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و عضو هیات‌ علمی‌ پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌

چکیده

یکی‌ از مسایل‌ مهم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، بومی‌ کردن‌ الگوهای‌ توسعه‌  است‌ پژوهشگران‌در این‌باره‌ همواره‌ به‌ استعدادها  و ظرفیت‌ها در کنار موانع‌ و مشکلات‌ خاص‌ و بومی‌ کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ توجه‌ داشته‌اند. از این‌ منظر نهادهای‌ عمومی‌ یک‌ جامعه‌  شایسته‌ مطالعه‌ و پژوهش‌ هستند، زیرا  آنها در پرتو  شرایط‌ و نیازهای‌ جدید، می‌توانند  بخشی‌ از بار توسعه‌ را بر عهده‌بگیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 1. فیاض‌، ابراهیم‌، «مبانی‌ فلسفی‌ و وجودی‌ نهادهای‌ مردمی‌» در مجموعه‌ مقالات‌ نهادهای‌ مردمی‌ وفرهنگ‌ عمومی‌،
  معاونت‌ پژوهش‌ و آموزش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، تهران‌، معاونت‌ پژوهشی‌،1378، ص‌ 152.

  1. همان‌ (مقاله‌ «انواع‌ و ویژگی‌های‌ نهادهای‌ مردمی‌» تألیف‌ حسین‌ بهروان‌)، ص‌ 42.
  2. همان‌ (مقاله‌ «تاملی‌ بر نقش‌ نهادهای‌ مردمی‌ در همبستگی‌ اجتماعی‌»، تالیف‌ عماد افروغ‌)، ص‌ 21.
  3. همان‌ (مقاله‌ «نهادهای‌مردمی‌ و نمونه‌هایی‌از تاثیرآنها بر فرهنگ‌عمومی‌»،تالیف‌ محمدحبیبی‌)، ص‌65.
  4. همان‌ (مقاله‌ «تاثیر موسسات‌ مردمی‌ بر همبستگی‌ اجتماعی‌»، تالیف‌ غلامرضا صدیق‌اورعی‌)، ص‌130.
  5. «تاملی‌ بر نقش‌ نهادهای‌ مردمی‌ در همبستگی‌ اجتماعی‌»، پیشین‌، ص‌ 20.
  6. «تاثیر موسسات‌ مردمی‌ بر همبستگی‌ اجتماعی‌»، غلامرضا، پیشین‌، ص‌ 131.
  7. خلیجی‌، محسن‌، «نهادهای‌ مردمی‌ و رشد و توسعه‌ فرهنگی‌ جامعه‌»، در مجموعه‌ مقالات‌ نهادهای‌مردمی‌ و
   فرهنگ‌ عمومی‌، پیشین‌، ص‌ 112.
  8. محمدبیگی‌، علی‌اعظم‌، «تشکل‌های‌ خیریه‌ای‌، عرصه‌ گسترده‌ حضور مشارکت‌ مردم‌ درمحرومیت‌زدایی‌»، در
   مجموعه‌ مقالات‌ نهادهای‌ مردمی‌ و فرهنگ‌ عمومی‌، پیشین‌، صص‌ 202 و 201.
  9. صداقت‌زادگان‌، مهناز، «عوامل‌ موثر بر وفاق‌ اجتماعی‌ با تاکید بر جامعه‌پذیری‌ و قشر اجتماعی‌»، درمجموعه‌
   مقالات‌ وفاق‌ اجتماعی‌ و فرهنگ‌ عمومی‌ تهران‌، سازمان‌ چاپ‌ و انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌، 1371 ص‌
   82.
  10. 11. Blander, Jean,Comparative Government, Second Edition, Cambridge, 1995, p 95.
  11. «تشکل‌های‌ خیریه‌ای‌، عرصه‌ گسترده‌ حضور مشارکت‌ مردم‌ در محرومیت‌زدایی‌»، پیشین‌، ص‌ 201.
  12. 13. Frank, Tonkiss and Passey Andrew,Trust and Civil Society,New York Martin¨s Macmillan Press,
   2000, p53.
  13. «تشکل‌های‌ خیریه‌ای‌، عرصه‌ گسترده‌ حضور مشارکت‌ مردم‌ در محرومیت‌زدایی‌»، پیشین‌، ص‌ 197.
  14. سخنرانی‌ احمد مسجد جامعی‌، در مقدمه‌ «نهادهای‌ مردمی‌ و فرهنگ‌ عمومی‌».
  15. میرشکرایی‌، محمد، «نهادهای‌ مردمی‌، انواع‌ و کارکردهای‌ بستگی‌ اجتماعی‌»، در مجموعه‌ مقالات‌نهادهای‌
   مردمی‌، پیشین‌، ص‌ 210.
  16. «تاملی‌ بر نقش‌ نهادهای‌ مردمی‌ در همبستگی‌ اجتماعی‌» پیشین‌، ص‌ 24.
  17. «تشکل‌های‌ خیریه‌ای‌، عرصه‌ گسترده‌ حضور مشارکت‌ مردم‌ در محرومیت‌زدایی‌»، پیشین‌، ص‌ 205.
  18. «عوامل‌ موثر بر وفاق‌ اجتماعی‌ با تاکید بر جامعه‌پذیری‌ و قشر اجتماعی‌»، پیشین‌، ص‌ 88.
  19. همان‌، ص‌ 93.
  20. هانتینگتون‌، ساموئل‌، سامان‌ سیاسی‌ در جوامع‌ دستخوش‌ دگرگونی‌، محسن‌ ثلاثی‌ تهران‌، علم‌،1375 دوم‌، صص‌
   42 ـ 41.
  21. «تشکل‌های‌ خیریه‌ای‌، عرصه‌ گسترده‌ حضور مشارکت‌ مردم‌ در محرومیت‌زدایی‌»، پیشین‌، ص‌ 203.
  22. صالحی‌پور، محمود، سازوکارهای‌ مشارکتی‌ در افزایش‌ وفاق‌ اجتماعی‌، در مجموعه‌ مقالات‌ وفاق‌اجتماعی‌ و
   فرهنگ‌ عمومی‌، پیشین‌، ص‌ 226.