جنگ‌ و فرهنگ‌ در عصر اطلاعات‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

هیچ‌ بعید نیست‌ تا چند دهة‌ آینده‌، یکپارچگی‌  اطلاعات‌ و فن‌آوری‌های‌  مربوط‌ به‌ دکترین‌ وسازمان‌های‌ نظامی‌  چهرة‌  جنگ‌ را تغییر داده‌ و جنگ‌ زمینی‌، دریایی‌، هوایی‌ و نوع‌  کشمکش‌ برسر هرم‌ اطلاعاتی‌  و حتی‌ جنگ‌ فضایی‌ را از بیخ‌ و بن‌ دچار تحول‌ کند. همچنین‌ یکپارچگی‌ اطلاعات‌  منجر به‌ شکل‌ گیری‌ مجدد سازمان‌ ها یی‌ خواهد شد که‌  رهبری‌  جنگ‌ را برعهده‌  می‌گیرند.درست‌  همان‌ گونه‌ که‌  دگرگونی‌  جنگ‌ افزارها در ایام‌ گذشته‌  بر فرهنگ‌  نظامی‌  تاثیر گذار  بوده‌ است‌،انقلاب‌  اطلاعاتی‌ در عصر حاضر، نقش‌  نیروهای‌  نظامی‌  در جامعه‌، ساخت‌ و ساز نیروهای‌  مسلح‌ و شکل‌ و شمایل‌  هر یک‌ از سربازان‌ نظامی‌ را تغییر خواهد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

جنگ‌ و فرهنگ‌ در عصر اطلاعات‌

نویسنده [English]

  • thomas g.mankan
Source: Janatan B. Tacker and Rabert B. Kadleck,
"War and culture in
informationage",Strategic Review,
Winter 2000, pp. 40-46.