سلاحهای‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ شیوه‌ عمل‌ سلاحهای‌ بیولوژیک‌ و روشهای‌ مقابله‌ با آن‌ می‌پردازد.چنین‌ بحث‌هایی‌ رونق‌ چندانی‌ نداشت‌ اما پس‌ از حادثه‌ 11 سپتامبر یکباره‌ بر زبانها افتاد.این‌ مقاله‌ به‌ تبیین‌ معنایی‌ جدید از امنیت‌ ملی‌ می‌پردازد که‌ تاکنون‌ در کشور ما بدان‌ توجه‌نشده‌ است‌. با رشد چشمگیر ارتباطات‌ و در عصری‌ که‌ مردم‌ نقاط‌ گوناگون‌ جهان‌ به‌ طورفزاینده‌ با یکدیگر در تماس‌ هستند بحث‌ سلاحهای‌ بیولوژیک‌، بیماری‌های‌ مسری‌ و خطر آن‌برای‌ امنیت‌ ملی‌ یک‌ کشور اهمیت‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ گذشته‌ پیدا می‌کند و ظهور تروریسم‌بیولوژیک‌ و استفاده‌ از عناصر بیماری‌زا برای‌ اعمال‌ تروریستی‌ نیز بر اهمیت‌ این‌ مسأله‌می‌افزاید. از این‌رو بررسی‌ مسأله‌ بیماری‌های‌ مسری‌ و پژوهش‌ در جزئیات‌ روند مبارزه‌ و یاپیشگیری‌ از این‌ بیماری‌ها و مقابله‌ با تروریسم‌ بیولوژیک‌ اهمیت‌ خاصی‌ پیدا کرده‌ است‌.

موضوعات