دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، خرداد 1381، صفحه 1-280 (شماره 1،شماره مسلسل 15.) 
فرهنگ‌ خشونت‌ در کشور عراق‌

صفحه 135-150

شفیق‌ ن‌. غبرا؛ علی‌ قلی‌زاده‌


الگوهای‌ راهبردی‌ امریکا در شرایط‌ کنونی

صفحه 152-158

ابوذر گوهری‌ مقدم‌؛ مؤسسه‌ تحلیل‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا