مبانی‌ اسلامی‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (از منظر قانون‌ اساسی‌)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پزوهشگر وعضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

چکیده

جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مقام‌ یک‌ نظام‌ سیاسی‌ تجربه‌ جدیدی‌ از دولت‌ در تاریخ‌ معاصر ایران‌ محسوب‌ می‌شود. اگر امنیت‌ را مهمترین‌ کارکرد و خدمت‌ دولت‌ جدید بدانیم‌، امنیت‌ ملی‌ بزرگترین‌ دغدغه‌ هر نظام‌ سیاسی‌ است‌ که‌ با عناصر ایدئولوژیک‌ و فرهنگی‌، اجتماعی‌ و نظامی‌ پیوند خورده‌ است‌. ایدئولوژی‌ رسمی‌ و قانونی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، برآمده‌ از فرهنگ‌ وارزش های‌ اسلامی‌ است‌ که‌ به طور طبیعی‌ بیش‌ از هر جایی‌، در قانون‌ اساسی‌ در حکم‌ سنگ‌ بنای‌ نهادها و تأسیسات‌ سیاسی‌ تجلی‌ و تبلور یافته‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. 1. نک‌: مک‌کین‌، آر، دی‌ - و - آر. لیتل‌، امنیت‌ جهانی‌؛ رویکردها و نظریه‌ها، اصغر افتخاری‌،تهران‌ پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1380، مقدمه‌ مترجم‌.

  1. See Knorr Klaus (aditor) Historical Dimensions Of Natioal Security Problems, Alen Press,USA, 1976, p 307.
  2. مدنی‌، سیدجلال‌ الدین‌، حقوق‌ اساسی‌ و نهادهای‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌، مؤلف‌،1375، ص‌ 378.
  3. نک‌: شعبانی‌، قاسم‌، حقوق‌ اساسی‌ و ساختار حکومت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تهران‌،اطلاعات‌، 1373، ص‌ 152.
  4. ماندل‌، رابرت‌، چهره‌ متغیر امنیت‌ ملی‌، تهران‌، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1377، صص‌20 - 15.
  5. عمید زنجانی‌، عباسعلی‌، فقه‌ سیاسی‌ ج‌1، تهران‌، امیرکبیر، 1372، ص‌ 221.
  6. همان‌، ص‌ 477.
  7. شکوری‌، ابوالفضل‌، فقه‌ سیاسی‌ اسلام‌، قم‌، دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌، 1377، صص‌ 141 و 142.
  8. همان‌، ص‌ 152، (به‌ نقل‌ از جامع‌ عباسی‌ ص‌ 152.)
  9. امام‌ خمینی‌، روح‌الله، تحریر الوسیله‌، النجف‌ الاشرف‌، الاداب‌، 1390 ه.ق‌، ص‌ 485.
  10. نایینی‌، میرزا محمدحسین‌، تنزیه‌المله‌ و تنبیه‌الامه‌، با شرح‌ سیدمحمود طالقانی‌، تهران‌، سهامی‌انتشار، بی‌تا، ص‌ 7.
  11. عمیدزنجانی‌، عباسعلی‌، پیشین‌، صص‌ 482 و 483.
  12. مجموعه‌ قوانین‌ اولین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، ص‌ 254.
  13. شعبانی‌، قاسم‌، پیشین‌، ص‌ 213.
  14. مجموعه‌ قوانین‌ اولین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، ص‌ 259.
  15. بوزان‌،باری‌، مردم‌، دولت‌ها و هراس‌، تهران‌، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1378، ص‌171.
  16. شکوری‌، ابوالفضل‌، پیشین‌، ص‌ 335.
  17. هاشمی‌، سیدمحمد، حقوق‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ج‌ اول‌، تهران‌، دانشگاه‌ شهیدبهشتی‌، 1374، ص‌ 368.
  18. عمید زنجانی‌، عباسعلی‌، پیشین‌، ج‌ 3، ص‌ 133.
  19. طباطبایی‌، سیدمحمدحسین‌، تفسیرالمیزان‌، ترجمه‌ محمدجواد حجتی‌ کرمانی‌ و محمدعلی‌کرامی‌ قمی‌، ج‌ 5، تهران‌: بنیاد علمی‌ و فکری‌ علامه‌ طباطبایی‌، 1370، صص‌ 251 - 224.
  20. ماندل‌، رابرت‌، پیشین‌، صص‌ 20 و 21.
  21. همان‌، همانجا.
  22. همان‌، صص‌ 29 و 38.
  23. نک‌: طباطبایی‌، سیدجواد، ابن‌خلدون‌ و علوم‌ اجتماعی‌، تهران‌، طرح‌ نو، 1379، ص‌ 72 و نیزص‌ 90 پاورقی‌ شماره‌ 9.
  24. Shaw,Martin,Global Society and International Relations, Gambridge, Polity Press, UK, 1994, p3.
  25. Ibid, p 186.
  26. Ibid, p, 26
  27. بوزان‌، باری‌، پیشین‌، ص‌ 34.
  28. ماندل‌، رابرت‌، پیشین‌، ص‌ 83.
  29. مؤتمنی‌، منوچهر، آزادی‌های‌ عمومی‌ و حقوق‌ بشر، تهران‌، دانشگاه‌ تهران‌، 1375، ص‌ 120.
  30. عمید زنجانی‌، عباسعلی‌، پیشین‌، ج‌ 1، ص‌ 221.
  31. همان‌، صص‌ 551 - 480.
  32. ملاحظات‌ امنیتی‌ ولایت‌ فقیه‌، تهران‌، پژوهشکده‌ مطالعات‌ راهبردی‌، 1378، ص‌ 5.
  33. مدنی‌، سیدجلال‌ الدین‌، پیشین‌، ص‌ 378.
  34. عمید زنجانی‌، عباسعلی‌، پیشین‌، ص‌ 479.
  35. هاشمی‌، سیدمحمد، پیشین‌، ص‌ 414، به‌ نقل‌ از دراسات‌ فی‌ولایة‌ الفقیه‌، حسینعلی‌ منتظری‌،الجزء الثانی‌، صص‌ 51 و 52.