امنیت‌زدایی‌ از دولت‌ اغتصابی‌؛ تأملی‌ در قابلیتهای‌ فقه‌ امامی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر «دولت‌» را متعلق‌ واژة‌ امنیت‌ فرض‌ کنیم‌، با توجه‌ به‌ آموزه‌های‌ ماکس‌وبر، مهمترین‌ بعدحریم‌ امنیتی‌ دولت‌ عبارت‌ خواهد بود از: در اختیار داشتن‌ انحصار اعمال‌ زور با اتکاء به‌ منابع‌مشروعیتی‌ آن‌. به‌ بیان‌ وبر، تجمع‌ سیاست‌ اجباری‌ که‌ دارای‌ تشکیلات‌ پایداری‌ است‌ مادامی‌ دولت‌خوانده‌ می‌شود که‌ کارکنان‌ اداری‌اش‌ بتوانند به‌ طرز موفقیت‌آمیزی‌ مدعی‌ انحصار کاربرد مشروع‌زور جسمانی‌ به‌ منظور تحقق‌ اقتدار آن‌ باشند. (1) بر این‌ اساس‌، انحصارکاربرد زور هستة‌ سخت‌حریم‌ امنیتی‌ دولت‌ و مشروعیت‌ این‌ انحصار نیز کمربند حفاظتی‌ آن‌ است‌