ناسازگاری‌ ادراکی‌ میان‌ انتظار و شکست‌ و تاثیر آن‌ بر اعتقادات‌ دینی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

رفتار اجتماعی‌ شهروندان‌ متأثر از عوامل‌ متعددی‌ است‌ که‌ یکی‌ از مهم‌ترین‌ آنها، اعتقادات‌ وباورهای‌ دینی‌ می‌باشد. از آنجا که‌ نظم‌ اجتماعی‌ و تجویزهای‌ اعتقادی‌ در تعاملی‌ مداوم‌ قراردارند و فهم‌ ریشه‌ها و عواقب‌ نظم‌، بدون‌ آشنایی‌ با باورهای‌ روانشناختی‌ افراد میسر نیست‌، مقاله‌حاضر می‌کوشد با نگاهی‌ روانشناختی‌ و جامعه‌شناختی‌، تاثیر عقاید دینی‌ بر رفتار اجتماعی‌ راتبیین‌ نماید. از نگاه‌ نویسنده‌ بین‌ سه‌ مولفه‌ نظام‌ سیاسی‌، عقاید دینی‌ و کنش‌گران‌ اجتماعی‌نسبت‌هایی‌ وجود دارد که‌ حاصل‌ این‌ تعامل‌ از این‌ قرار است‌؛


     1- تحلیل‌ رفتار بدون‌ تفهم‌ مبنا و معنای‌ کنش‌ میسر نیست‌.


     2- برخلاف‌ نگاه‌ برخی‌ اندیشمندان‌، در بسیاری‌ از موارد فقر و محرومیت‌ نه‌ باعث‌ ناامنی‌ که‌موجب‌ رضایت‌ می‌شود.

موضوعات