درآمدی‌ بر پیدایش‌ مسایل‌ قومی‌ در جهان‌ سوم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و دانشجوی دکتری علوم سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در علوم‌ سیاسی‌ به‌ شیوه‌ای‌ سنتی‌ از دو دیدگاه‌ در خصوص‌ ملت‌ سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید: مفهوم‌ آلمانی‌ ملت‌، که‌ بر نژاد و خون‌ و تبار مشترک‌  تکیه‌ می‌کند و دیدگاه‌ فرانسوی‌ ملت‌ که‌ بر عناصر معنوی‌ و فرهنگی‌ و تجارب‌ مشترک‌ گذشته‌ تأکید می‌ورزد. ارنست‌ گلنر از صاحب‌ نظران‌ مسایل‌ ناسیونالیسم‌ و  نظریه‌های‌ ملت‌، فراموشی‌  جمعی‌ را از عوامل‌ مهم‌ تشکیل‌ ملت‌ می‌داند، زیرا درملت‌ آن‌ چه‌ وجود دارد، گمنامی‌ است‌، فرد عنوان‌ شهروند را کسب‌ می‌کند و عناوین‌ و القاب‌ پیشین‌ (که‌ تبار قومی‌ مهاجمان‌ و فاتحان‌ و نیز شامل‌ آن‌ است‌) به‌ کناری‌ می‌نهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

درآمدی‌ بر پیدایش‌ مسایل‌ قومی‌ در جهان‌ سوم‌

نویسنده [English]

 • mohammad ali ghasemi
 1. 1. جانفرانکو پوجی‌ این‌ مراحل‌ تحول‌ را به‌ طور مفصل‌ بررسی‌ کرده‌ است‌ رجوع‌ کنید به‌:

       پوجّی‌، جانفرانکو، تکوین‌ دولت‌ مدرن‌، ترجمه‌ی‌ بهزادباشی‌، تهران‌، آگه‌، 1377.

  1. بروجردی‌، مهرزاد، روشنفکران‌ ایرانی‌ و غرب‌، ترجمه‌ی‌ جمشید شیرازی‌ (تهران‌، نشر فرزان‌روز، 1378، ص‌ 18.
  2. همان‌، ص‌ 26 و ص‌ 30.
  3. Lake, David A. and Donald S. Rothchild, Spreading Fear:The Crisis Of international
   Ethnic
   Conflict, In David A. Lake A. lake and Donald Kothchild (eds).The International
   Spreald Of
   Ethnic Conflict Fear Diffusion and Escalation, Princeton, Princeton University,
   Press, 1998.
  4. Kovac, Petra and Anna Biro (eds), Diversity in Action, Budapest, Open Society
   Institute,2001, pp 10-11.
  5. Gurr, Ted Robert,Peoples Versus States , Washington, Us Institute For Peace Research,
   2000,Chap. 1, pp. 2-6.
  6. در خصوص‌ نگرش‌ تبعیض‌آمیز به‌ مسایل‌ قومی‌ از آرای‌ تدرابرت‌گر استفاده‌ شده‌ است‌، الگوی‌مذکور در متن‌ (در
   مورد تبعیض‌) را نیز گر و همکارانش‌ ایجاد کرده‌اند. رجوع‌ کنید به‌:

  - Ibid, chap.5.

  1. Ibid, Chap. 3.
  2. Ibid, Chap. 3.
  3. Lake, David A. and Donald S. Rothchild,op. cit., pp 25 -26.