بنیان‌های‌ نظری‌ مدینه‌ دینی‌ و دین‌ مدنی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ادعای‌ مقاله‌ حاضر این‌ است‌ که‌ «مدینه‌ دینی‌» مفهومی‌ است‌ که‌ با وضعیت‌ اول‌ و سوم‌،سازگاری‌ منطقی‌ دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، مدینه‌ دینی‌ زمان‌ عملی‌ می‌شود که‌ میراث‌ دینی‌ یا به‌ مثابه‌داور تعیین‌گر، حی‌ و حاضر بوده‌ و بازگشت‌ به‌ اصل‌ «سرفصل‌ اخلاق‌ و سیاست‌» شود و یا اینکه‌سامان‌ حقیقی‌ و پایدار ناملایمات‌ «گذشته‌» و «اکنون‌» به‌ آینده‌ای‌ موعود، محول‌ شود که‌ یگانه‌شیوه‌ تمهید این‌ ظهور، انتظار واقعی‌ است‌. همچنین‌ «دین‌ مدنی‌» مفهومی‌ است‌ که‌ با وضعیت‌ دوم‌همخوانی‌ دارد، یعنی‌ تکوین‌، تداوم‌ و فرجام‌ آن‌ به‌ «اراده‌ جمعی‌» اکثریت‌ خردمند بستگی‌ دارد که‌در استفاده‌ بردن‌ یا نبردن‌ از کل‌ یا بخشی‌ از میراث‌ گذشته‌ و نیز نویدهای‌ آینده‌، مختار است‌.

موضوعات