جهت‌گیری‌های‌ سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ (1997ـ1975)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

«جهت‌گیری‌سیاست‌ خارجی‌ایران‌» نگاه‌ایرانیان‌ به‌جهان‌ طی‌ دودهه‌ پس‌از انقلاب‌اسلامی‌را به‌ بحث‌ و تحلیل‌ گذاشته‌ است‌. جمع‌بندی‌ کلی‌ نویسنده‌ از سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ طی‌ دودهه‌ اخیر نشان‌ می‌دهد که‌ معضل‌ اصلی‌ مشکلات‌ ایران‌ با کشورهای‌ غربی‌، در تصمیمات‌ آنان‌نهفته‌ است‌. چرا که‌ آنان‌ شرایط‌ انقلابی‌ ایران‌ را ادراک‌ نکرده‌ و برخورد خصمانه‌ای‌ با انقلاب‌در پیش‌ گرفتند. هرچند نمی‌توان‌ با همه‌ تحلیل‌ها و داوری‌های‌ نویسنده‌، موافق‌ بود اماجمع‌بندی‌ رویکردهای‌ ایران‌ به‌ جهان‌ خارج‌ می‌تواند محققان‌ این‌ حوزه‌ را یاور باشد.

موضوعات