چرخش‌ به‌ سوی‌ پست‌ پوزیتویسم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

پست‌ پوزیتویسم‌  نامی‌ است‌ برای‌ رویکردها یی‌ که‌ درصدد ترویج‌  بینشی‌ متفاوت‌ دربارة‌ علوم‌ اجتماعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ دربارة‌ روابط‌  بین‌الملل‌  و  مسایل‌ امنیتی‌ هستند. پوزیتویست‌ها،  ریشة‌ نا برابری‌ها را در قدرت‌ می‌بینند و آن‌ را واقعیتی‌  مسلم‌ و بدیهی‌ می‌ انگارند. پست‌ پوزیتویست‌ ها نا برابری‌ ها را ساخته‌  و پرداخته‌ جامعه‌ می‌دانند و از همین‌ رو، دربارة‌ آن‌ پرسش‌  می‌کنند. رشتة‌  پیوند  دهنده‌ میان‌ پست‌  پوزیتویست‌ ها، اعتقاد همگی‌ آنان‌ به‌ این‌ است‌ که‌ شناخت‌ و آگاهی‌ محصولی‌ اجتماعی‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

چرخش‌ به‌ سوی‌ پست‌پوزیتویسم‌

نویسنده [English]

 • alireza tayeb
 1. 1. برای‌ ملاحظه‌ نقدی‌ کلی‌ دربارة‌ مسایلی‌ که‌ پست‌پوزیتویسم‌ به‌ ویژه‌ برای‌ بررسی‌های‌ امنیت‌ و بطورکلی‌تر برای‌
  علوم‌ اجتماعی‌ پیش‌ آورده‌ است‌ رک‌:

  Ashley, Richard K."The poverty of neorealism"in Rabert O. Keohane (ed). Neorealism And
  Its
  Critics,New York, Columbia University Press, 1986, pp. 280 - 6.

  1. Saith, Steve, "Positivism and Beyond", in Smith, Ken Booth and Marysia Zalewski
   (eds).International Theory, Positivism And Beyond,Cambridge, Cambridge University Press,
   1996, pp.11-36.
  2. برخی‌ مکتب‌ برسازی‌ اجتماعی‌ را در این‌ زمره‌ جای‌ نمی‌دهند ولی‌ مکتب‌ یاد شده‌ نیز مانند ساخت‌شکنی‌، یک‌
   نظریه‌ یا پارادایم‌ است‌ و نه‌ یک‌ روش‌ تحلیلی‌.
  3. سیلوستر برای‌ زن‌باوری‌ انواعی‌ چون‌ مارکسیستی‌، تندرو، سوسیالیست‌، تجربه‌گرا، پسانوگرا وزن‌باوری‌ به‌ عنوان‌
   یک‌ دیدگاه‌ قائل‌ است‌. رک‌:

  Sylvester, Christine, "The contributions of feminist theory to international relations" in Smith
  etal,International Theory,pp. 257 - 8.

  1. Porter, Tony, "Postmodern political realism and international relations thearys third debate"
   inClaire Turenne Sjolander and Wayne S. Cox (eds),Beyond Positivism: Critical Reflections
   On International Relations,
   Boulder Co, Lynne Rienner 1994, p. 105.
  2. Ship, Susan Jadith "And what about gender? feninism and international relations theories
   thirddebate", in Sjolander and Cox,Beyond Positivism, p.p 31 - 35.
  3. Newfeld, Mark, "Reflexivity and international relations theory in Sjolander and
   Cox,Beyond Positivism,p. 15.
  4. Buzan, Barry, Chaples Jones & Richard Little;The Logic of Anarchy: Neorealism to
   Structural Realism,
   New York, Columbia University Press, 1993, p. 68.
  5. Zalewski, Marysia, and Cgnthia Enloe, "Questions about identity in inlernational relations"
   inKen Booth and Steve Smith (eds),International Relations Theory Today, Cambridge,
   Polity Press, 1995, p. 299.
  6. Giddens, Anthony,The Consequences of Modernity, Cambridge Polity Press, 1990, p. 38.
  7. Peterson, V. Spike, "Introduction" in Peterson (ed), Gendered States: Feminist (Re)
   VisionsOfInternational Relations Theory, Boulder Co, Lynne Rienner, 1992, p. 12
  8. درباره‌ نگرش‌ به‌ ادوارد هالت‌ کار به‌ عنوان‌ یک‌ واقع‌گرای‌ آرمان‌ رجوع‌ شود به‌:

  Booth, Ken, "Security in anarchy: utopian realism in theory and practice",International
  Affairs
  , 67(3),1991, pp. 527 - 45.

  1. برای‌ نمونه‌ رک‌:

  E, Keyman, Fuat. "Problematizing the state in international relations theory" in Sjolander
  andCox,Beyond Positivism,pp. 153 - 81.

  1. Walker, R.B.J. "Security, sovereiganty and the challenge of world politics",Alternatives,
   15 (1), 1990, p. 5.
  2. Waver, Ole, "Securitisation and desecuritisation" in Ronnie D. Lipschutz (ed),On
   Security,
   New York, Columbia University Press, 1995, p. 78.
  3. Ernst, B. Hass, "Wards can hurt you; or who said what to whom about regimes", in
   StephenD. Krasner (ed),International Regimes , Ithaca NY, Cornell University Press, 1983,
   p. 39.
  4. Scholte, Jan Aart,International Relations of Social Change , Buckingham Open
   UniversityPress, 1993, p. 134.
  5. در این‌باره‌ رجوع‌ شود به‌:

  Lyon, David,Postmoderity, Minneapolis, University Of Minnesota Press, 1994, pp. 78 - 80.

  1. Wendt, Alexander, "Constructing internatonal politics",International Security 20 (1),
   Summer1995, p. 71.
  2. Peterson, V. Spike, and Anne Sisson Rungan,Global Gender Issues, Boulder Co, Lynne
   Rinner, 1993, p. 39.
  3. برای‌ نمونه‌، کارولین‌ توماس‌ در کتاب‌ خود تنها یک‌ بار به‌ مسأله‌ جنسیت‌ اشاره‌ می‌کند آن‌ هم‌ برای‌خاطر نشان‌
   ساختن‌ این‌ نکته‌ که‌ در زمان‌ کمبود منابع‌ غذایی‌ گرایشی‌ عمومی‌ به‌ سمت‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌وجود دارد.

  Thomas, Caroline,In Search of Security The Third World in International Relations,
  Brighton Wheatsheat, 1987,p.104.

  1. با تشکر از جوآنا اسپیر (Joanna Spear) که‌ نخستین‌ بار این‌ مسئله‌ را یادآور شده‌ رک‌:

  Cohon, Carol, "Sex and death in the rational world of defence intellectuals",Sigon: Journal of
  Women in Culture And Society
  ,12(4),1987, pp. 687 - 718.

  1. James, Lucy, "Greenham common the development of feminist security ideas in rritein in
   the1980"s, PHD Thesis, University of Birmingham, 1996, p. 343.
  2. Peterson, V. Spike, "Introduction" in Peterson,Gendered States, p. 12.
  3. Ibid., p. 13.
  4. در این‌باره‌ رک‌:
  5. Peterson, Spike, "Transgreessing boundaries thearies of knowledge, gender, and
   internationalrelations",MillenniumSummer 1992, pp. 183 - 200, and Peterson and Rungan,
   Global GenderIssues,pp. 120 -2.

  کریستین‌ سیلوستر نوشته‌های‌ زن‌باوران‌ را به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌کند: تجربه‌گرایی‌ زن‌باورانه‌ که‌ سعی‌ داردبا کاستن‌
  از جانبداری‌ مردباورانه‌ در علم‌، مجالی‌ برای‌ زنان‌ فراهم‌ سازد؛ دیدگاه‌ زن‌باورانه‌ که‌ سعی‌ داردفعالیت‌های‌ خاص‌ زنان‌
  را به‌ دیدگاه‌های‌ شناخت‌ شناسانه‌ تبدیل‌ کند؛ رویکردهای‌ پسانوگرا رک‌.به‌:

  Sylvester, Christine,Feminist Theory and International Relations in a Postmodern Eras,
  Cambridge,Cambridge University Press, 1994, pp. 10 - 11, 30 - 67.

  اما همانگونه‌ که‌ خود سیلوستر یادآور می‌شود تجربه‌گرایی‌ زن‌باورانه‌ و رویکردهای‌ سنتی‌تر دیدگاه‌ محور،ماهیت‌باور
  به‌ نظر می‌رسند در حالی‌ که‌ خط‌ فاصل‌ میان‌ دیدگاه‌های‌ بعدی‌ و اندیشه‌ پسانوگرا هر چه‌مبهم‌تر و نامشخص‌تر
  می‌شود (pp.66-7) همچنین‌ رک‌:

  Sylvester, "The contributions of feminist theory to international relations" in Smith et
  al.,International Theory,p. 269.

  اما برخی‌ از زن‌باوران‌ شاید تقسیم‌بندی‌ ارائه‌ شده‌ در کتاب‌ حاضر را برخاسته‌ از گرایش‌ مردانه‌ به‌ دوگانه‌انگاری‌ تلقی‌
  کنند.

  1. 27. Ticknre, J. Ann,Gender in International Relations, Feminist Perspectives on Achieving
   Global
   Security,New York, Columbia University Press, 1992, p. 16.
  2. Ship, "And what about gender?", p. 150.
  3. Porter, Tony, "Postmidorn political realism and international relations theorys third
   debate" inSjolander and Cox,Beyond Positivism, p. 108.
  4. Campbell, David,Writing Security United States Foreign Policy And The Politics of
   Identity,
   Minneapolis, University Of Minnesata Press, 1992.
  5. Der Derian, James, "Spy versus spy: the intertextual power of international intrigue" in
   DerDerian and M.J. Shapiro (eds),International / Intertextual Relations, Lexington MA,
   Lexington Books, 1989.
  6. در این‌ باب‌ هم‌ اولی‌ ویور نظر بسیار پیچیده‌ای‌ دارد. به‌ اعتقاد او عناصری‌ از سنجش‌ ناپذیری‌ جزوهمان‌ چیزی‌
   است‌ که‌ خودش‌ همنهاد «نو به‌ نو» (بین‌ نوواقعگرایی‌ و نولیبرالیسم‌) می‌خواند.

  Ole Waver, "The rise and fall of the inter - paradiym debate" in Smith:International
  Theory
  ,pp.161-70.

  1. Gorge, J. and D. Campbell, "Patterns of dissent and the celebration of difference
   criticalsocial theory and international relations",International Studies Quarterly,34 (3),
   September, 1990, p. 281.
  2. تاکید در متن‌ اصلی‌ بوده‌ است‌. در این‌ بخش‌ پیترسون‌ از «فرایافت‌ باوری‌» یاد می‌کند ولی‌ می‌گوید که‌این‌
   اصطلاح‌ را به‌ جای‌ پسانوگرایی‌ به‌ کار برده‌ است‌.

  Peterson, "Introduction", p. 61, n. 27.

  1. در این‌باره‌ رک‌:

  Vasquez, John A., "The post-positivist debate: reconstructing scientific enquiry and
  internationalrelations theory after enlightenments fall in Booth Smith,International Relations
  Theory Today,
  p.218.

  1. Ibid., p. 224.
  2. Baudrillard, Jean, "La guerre de golfe n¨a paseu lieu",Liberation,29 March 1991;
   andBaudrillard, "The reality gulf",Guardian,11 Jonuary 1991.
  3. Der Derian, James, "The value of security in lipschutz",On Security,pp. 39, 45.
  4. Ibid., p. 40.
  5. با تشکر از جزی‌ جنینگز (Jereny Jennings) که‌ کمک‌ کرد تا نظرات‌ بودریار را بهتر بفهمیم‌.
  6. 41. Lyon,Postmodernity, 52, 93 - 4.
  7. Norris, Christopber, "Uncritical Theory: Postmodernism, intellectuals and the Gulf
   War,
   London,Lawrence and Wishart, 1992, p. 12.
  8. در این‌باره‌ رک‌:

  Linklater, Andrew, "The achievements of critical theory" in Smith etal.,International
  Theory
  ,pp.279-298.

  1. در این‌باره‌ رک‌:

  Cox, Robert W. "Social forces, states and world orders: beyond international relations theory"
  inKeohane,Neorealism And Its Critics,pp. 242 - 4.

  1. Cox, Robert W. "Towards a post - hegemonic coneptualization of world order: reflections
   onthe relevancy of Ibn Khaldun" in James N. Rosenau and Ernst _ Ofto Czempiel
   (eds),GovernanceWithout Government: Order And Change in World Politics,Cambridge,
   Cambridge University Press, 1992, p. 133.
  2. Cox, Robert, "Social forces, states and world orders: beyond international relations
   theory",Millennium,10(2), repriduced in Howard Williams, Moorhead Wright and Tony
   Evans (eds), AReader in International Relations And Political Theory,Buckingham. Open
   University Press, 1993, p. 276.
  3. در این‌باره‌ رک‌:

  Rengger, N. and M. Hoffman, "Modernity, postmodernism and internatioal relations" in
  J.Doherty, E. Graham and M. Makk (eds),Postmodernism  in The Social
  Sciences,
  Basingstoke,Macmillon, 1992, pp. 127 - 46.

  رنگر و هوفمن‌ این‌ دو موضع‌ را مربوط‌ به‌ نظریه‌ تفسیری‌ انتقادی‌ و تفسیرگرایی‌ رادیکال‌ می‌دانند.

  1. کاکس‌ نظریه‌ مشکل‌گشا را در برابر نظریه‌ انتقادی‌ قرار و نیوفلد پسانوگرایی‌ را در برابر نظریه‌ انتقادی‌قرار
   می‌دهد رک‌.

  Cox, "Social forces", and Mark Neufeld, "Reflexivity and international relations theory"
  inSjolander and Cox,Beyond Positivism,pp. 11 - 35.

  1. Smith, Steve, "The self - images of a discipline a genealogy of international relations
   theory",in Booth and Smith,International Relations Theory Today,pp. 29 - 30.
  2. Booth, Ken, "75 years on: rewriting the subjects past - reinventing its future" in Smith
   etal.,International Theoty,pp. 334 - 5.
  3. دربارة‌ پیوند مکتب‌ برسازی‌ با مکتب‌ انگلیس‌ رک‌:

  Dunne, Timothy, "The social contruction of international society",European Journal
  ofInternational Relations,
  1(3), 1995, pp. 367 - 89.

  1. Adler, Emanuel, "Seizing the middle ground",European Jonrnal of International
   Relations,
   3(3),September 1997, p. 322.
  2. در این‌باره‌ رک‌:

  Wendt, "Constructing international politics", op.cit.

  1. Risse - Kappen, Thomas "Identity in a democratic security community: the case of
   NATO" inPeter Katzenstein (ed),The Culture Of National Security , New York, Columbia
   University Press,1996, pp. 359 - 99:
  2. Ibid., pp. 367 - 395, 396.
  3. این‌ بدان‌ معنانیست‌ که‌ نوشته‌های‌ موجود مثلاً دربارة‌ پسانوگرایی‌ اندک‌ است‌ که‌ نیست‌ و حتی‌ انبوه‌است‌.

  بلکه‌ منظور آن‌ است‌ که‌ نوشته‌های‌ چندانی‌ وجود ندارد که‌ بطور مشخص‌ با نگرش‌ پسانوگرایانه‌ به‌بحث‌ درباره‌ روابط‌
  بین‌الملل‌ پرداخته‌ باشد.

  1. در این‌باره‌ رک‌.

  Seidman, Steven, (ed.),Queer Theory,Oxford, Blackwell, 1996.

  1. Halliday, Fred, "The future of international relations fears and hopes", in Smith et
   al.,International Theory,p. 320.
  2. Halliday, Fred,Rethinking International Relations,Basingstoke, Macmillan, 1994, pp. 39
   - 40.
  3. Ibid., p. 40.
  4. Holsti, Kal, "International relations at the end of the millennium",Review of
   InternationalStudies,
   19 (4), 1993, p. 407.
  5. Sylvester,Feminist Theory,p. 130.
  6. George, J. "Of incarceration and closure neorealism and the new, old world
   orders",Millennium,22 (2), p. 207.
  7. Mearsheimer, John J. "A realist reply",International Security,20 (1), Summer 1995, p.
   92.

  در اینجا منظور از نظریه‌ انتقادی‌ همان‌ پست‌پوزیتویسم‌ است‌.

  1. Smith, "Self - images of a discipline", pp. 1 - 380.
  2. Hyde _ Price, Adrian,The International Politecs of East Centeral
   Europe,
   Manchester,Manchester University Press, 1996, p. 9, n. 13.
  3. برای‌ نمونه‌، رک‌.

  Walt, Stephen, "The renaissance of security studies",International Studies Quarterly,35(2),
  1991, pp. 211 - 40.

  1. Wallace, William, "Truth and power, monks and technocrats: theory and practice
   ininternational relations", Review Of International Studies,22 (3), July 1996, p311.

  والاس‌ در ادامه‌ هشدار می‌دهد پست‌پوزیتویسم‌ می‌تواند باعث‌ شود رشته‌ روابط‌ بین‌الملل‌ در خود فروریزد درست‌
  همانطور که‌ جامعه‌شناسی‌ و انسان‌شناسی‌ اجتماعی‌ در دهه‌های‌ 1970 و 1980 چنین‌سرنوشتی‌ پیدا کردند.