چرخش‌ به‌ سوی‌ پست‌پوزیتویسم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پست‌پوزیتویسم‌ نامی‌ است‌ برای‌ رویکردهایی‌ که‌ درصدد ترویج‌ بینشی‌ متفاوت‌ دربارة‌ علوم‌اجتماعی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ دربارة‌ روابط‌ بین‌الملل‌ و مسایل‌ امنیتی‌ هستند. پوزیتویست‌ها، ریشة‌نابرابری‌ها را در قدرت‌ می‌بینند و آن‌ را واقعیتی‌ مسلم‌ و بدیهی‌ می‌انگارند. پست‌پوزیتویست‌هانابرابری‌ها را ساخته‌ و پرداخته‌ جامعه‌ می‌دانند و از همین‌رو، دربارة‌ آن‌ پرسش‌ می‌کنند. رشتة‌پیوند دهنده‌ میان‌ پست‌پوزیتویست‌ها، اعتقاد همگی‌ آنان‌ به‌ این‌ است‌ که‌ شناخت‌ و آگاهی‌محصولی‌ اجتماعی‌ است‌.

موضوعات