مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این‌ مقاله‌ به‌ تبیین‌ کمی‌ چهار موضوع‌ می‌پردازد؛ 1) مفهوم‌ امنیت‌ و مشروعیت‌ در منطقه‌خاورمیانه‌. 2) ارایه‌ روش‌های‌ کمی‌ جهت‌ ارزیابی‌ مشروعیت‌ و امنیت‌، 3) اندازه‌گیری‌ میزان‌مشروعیت‌ و امنیت‌ در برخی‌ کشورهای‌ عربی‌ و 4) اثرات‌ مشروعیت‌ بر امنیت‌ دولت‌ و جامعه‌ درکشورهای‌ عربی‌ طی‌ دهه‌ 1990. به‌ طور کلی‌ مقاله‌ حاضر می‌کوشد برخی‌ مفاهیم‌ پایه‌ای‌جامعه‌شناسی‌ امنیت‌ یعنی‌ امنیت‌ و مشروعیت‌ را مورد مطالعه‌ کمی‌ قرار دهد. بحث‌ را با تعریف‌ این‌دو مفهوم‌ آغاز می‌کنیم‌.

موضوعات