مهاجرت‌نخبگان‌: پدیده‌ای‌اجتماعی‌ یا موضوع‌ امنیت‌ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

     مهاجرت‌ نخبگان‌ یکی‌ از عارضه‌های‌ جدی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌ که‌ دربارة‌ آن‌بحث‌های‌ زیادی‌ شده‌ و می‌شود. آنچه‌ بیشتر در این‌ نوشته‌ها دیده‌ می‌شود، مهاجرت‌ را تنها درحوزه‌های‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ یا حداکثر سیاسی‌ محصور می‌کند. اما نویسنده‌ معتقد است‌ با تغییرو تحول‌ در مفهوم‌ امنیت‌، مهاجرت‌ نخبگان‌، بر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ اثرات‌ امنیتی‌ نیز خواهدداشت‌. اگر تا قبل‌ از این‌، دست‌اندرکاران‌ مسایل‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ به‌ مهاجرت‌ نخبگان‌می‌پرداختند، امروز این‌ مسأله‌ توجه‌ کارگزاران‌ امنیتی‌ کشور را نیز می‌طلبد. این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ کم‌و کیف‌ و تعامل‌ جنبه‌های‌ غیرامنیتی‌ مهاجرت‌ نخبگان‌ با ابعاد امنیتی‌ آن‌ می‌پردازد.

موضوعات