معضل‌ امنیت‌ ملی‌ در جهان‌ سوم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

امنیت‌ در جهان‌  سوم‌ را می‌ توان‌ یک‌ کیک‌ چند لایه‌  دانست‌ که‌ طعم‌های‌  گوناگون‌ دارد اگرچه‌ هر لایة‌  کیک‌ مزه‌ خاص‌ خودش‌  را دارد، اما در ترکیب‌ با  دیگر طعم‌ ها، مزه‌ ثابت‌  خود را از دست‌ می‌دهد. سه‌ لایة‌  اصلی‌ این‌  کیک‌، ابعاد  محلی‌، منطقه‌ ای‌ و جهانی‌ امنیت‌  هستند. اگر چه‌  این‌ سه‌ بعد مشکل‌ آفرین‌  امنیت‌ در جهان‌ سوم‌، متأثر از  یکدیگرند، بعد محلی‌، دیگر ابعاد را بیشتر تحت‌ تأثیر خود  قرار داده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Source: Tomas G. Monken,
"Infectious disease and national security"
,Strategic Review,
Spring 2001, pp. 12-20
  3-Fragmente Societies