تاریخ نگاریهای ملی و تأثیر آن بر شکل گیری دولت ملی در سده های میانه متأخر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش اندیشه‌ی سیاسی

چکیده

آگاهی ملی عاملی بنیادین در تأمین امنیت سرزمینی است. آگاهی ملی زمانی به بار مینشیند که برداشتی
عمومی در راستای خیر عمومی و امنیت یک سرزمین محقق شده باشد. از جمله عوامل مهمی که در
فرایند شکل گیری خیر عمومی و امنیت در اروپای مدرن تأثیرگذار بوده است، می توان به دولت های
ملی اشاره کرد. دولتهای ملی محصول نگرش های جدیدی بوده اند که بیش از هر چیز در سیطره
تاریخ نگاری های ملی، عرفی و محلی بوده اند. بر این اساس، هدف این مقاله، نشان دادن تأثیر
تاریخ نگاریهای ملی بر شکل گیری دولت ملی در سده های میانه متأخر با تأکید بر مفهوم امنیت و خیر
عمومی ملت است. سؤال اصلی مقاله این است که سبک جدید تاریخنگاری ملی که نظری ویژه به
امنیت و خیر ملت دارد، چه تأثیری بر شکل گیری دولتهای ملی میان سده ای و تداوم آنها داشته است؟
فرضیه مقاله عبارت از این است که پرداختن به موضوع ملت در تاریخ نگاریهای جدید سبب شد تا
مفهوم ملت و حفظ امنیت و تحقق خیر عمومی آن در مرکز توجه قرار گیرد و ماده مورد نیاز را برای
صورت دولت تأمین کند.

کلیدواژه‌ها


استریر، ژوزف (۱۳۹۵) تاریخ دولت مدرن در قرون وسطی، ترجمه‏ حسین بادامچی، تهران: نگاه معاصر.
اسمیت، آنتونی. دی (11391) ناسیونالیسم و مدرنیسم: بررسی انتقادی نظریه‌های متاخر ملت و ملی‌گرایی، ترجمه‏ کاظم فیروزمند، تهران: ثالث.
اشمیت، کارل (۱۳۹۰) الهیات سیاسی، ترجمه‏ لیلا چمن‏خواه، تهران: نگاه معاصر.
اکبری، محمدعلی (1385) تبارشناسی هویت جدید ایرانی؛ عصر قاجاریه و پهلوی اول، تهران: علمی و فرهنگی.
آژند، یعقوب (۱۳۸۰) سیری در تاریخ‏نگاری محلی در ایران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، خرداد و تیر، شماره‏ ۴۵ و ۴۴.
بلوخ، ارنست (۱۳۶۳) جامعه‏ی فئودالی، ۲ جلد، ترجمه‏ بهزاد باشی، تهران: خوارزمی. 
بورکهارت، یاکوب (۱۳۸۹) فرهنگ رنسانس در ایتالیا، ترجمه‏ محمدحسن لطفی، تهران: طرح نو.
طباطبایی، جواد (1395) تاملی دربارهی ایران، دیباچهای بر نظریهی انحطاط ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران، تهران: مینوی خرد.
طباطبایی، جواد (۱۳۹۸) ملاحظات درباره‏ی دانشگاه، تهران: مینوی خرد.
فاضلی و طهماسبی، حبیب‏الله و نوذر، (1395) "ناسیونالیسم و مدرنیسم: مقایسۀ دیدگاه آنتونی اسمیت (رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی) و مکتب نوگرا"، فصلنامه سیاست، دوره 46، شماره 3 پاییز.
فونتانا، خوسپ (۱۳۹۴) گذشته‏ی تحریف شده: تفسیر دوباره‏ی اروپا، ترجمه‏ افشین خاکباز، تهران: مینوی خرد.
کاسمینسکی، یوگنی (۱۳۸۶) تاریخ قرون وسطی، ترجمه‏ محمدباقر مومنی و محمدصادق انصاری، تهران: فردوس.
کوریک، جیمز (۱۳۹۶) قرون وسطی پسین، ترجمه‏ مهدی حقیقت‏خواه، تهران: ققنوس.
کیلکولن و رابینسون، ج و ج (۱۳۹۷) دیباچه‏ای بر فلسفه‏ی سیاسی سده‏های میانه، ترجمه‏ سعید ماخانی، تهران: مانیاهنر.
گیلسپی، مایکل آلن (۱۳۹۸) ریشه‏های الهیاتی مدرنیته، ترجمه‏ زانیار ابراهیمی، تهران: پگاه روزگارنو.
لوگوف، ژاک (۱۳۹۱) اروپا مولود قرون وسطی، بررسی تاریخی فرایند تکوین و تکامل اروپا در قرون وسطی، ترجمه‏ بهاالدین بازرگانی گیلانی، تهران: کویر.
لوویت، کارل (۱۳۹۶) معنا در تاریخ، ترجمه‏ زانیار ابراهیمی و سعید حاجی‏ناصری، تهران: علمی و فرهنگی.
وِرژه، ژاک (۱۳۹۶) دانشگاه‏ها در قرون وسطی، ترجمه‏ی امیر رضایی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
هلد، دیوید (1397) "شکل‏گیری دولت مدرن"، در استورات هال و برم گیبن، درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن: صورت‌بندی‌های مدرنیته، جلد 1، ترجمه‏ محمود متحد و دیگران، تهران: آگاه.
همیلتون و دیگران، گری. جی (۱۳۹۷) تاریخ‏نگاری و جامعه‏شناسی تاریخی، ترجمه‏ هاشم آقاجری، تهران: مرکز.
Allmand, C (ed) (2006) The New Cambridge Medieval History, Volume VII, c. 1415-c. 1500, Cambridge University Press.
Anthony Black (2011) “The Uses of the Arabic and Persian Languages in Medieval Muslim Political Thought: Exploratory Comments”, in Gianluca Briguglia and Thomas Ricklin (eds), Thinking Politics in the Vernacular, from the Middle Ages to the Renaissance, Fribourg: Academic Press Fribourg, 2011.
Banniard, M (1992) Viva Voce : Communication Ecrite et Communication Orale du IVe au IXe Siècle en Occident Latin, Etudes Augustiniennes.
Banniard, M (1995) “Language and communication in Carolingian Europe”, in R. McKitterick (ed) , The New Cambridge Medieval History, Volume II , c. 700-c. 900, Cambridge University Press, 1995.
Binski, P (2008) “Art and architecture”, in D. Abulafia (ed), The New Cambridge Medieval History, Volume V, c. 1198–c. 1300, Cambridge University Press, 2008.
Black, R (2006). “Humanism”, in C. Allmand(ed), The New Cambridge Medieval History, Volume VII, c. 1415-c. 1500, Cambridge University Press, 2006.
Cantor, N. F, (1968) “Medieval Historiography as Modern Political and Social Thought”, Journal of Contemporary History, Vol. 3, No. 2, 1968.
Castner, C. J (2016) “The Fortuna of Biondo Flavio’s Italia Illustrata”, in A. Mazzocco and M. Laureys, A New Sense of the Past the Scholarship of Biondo Flavio (1392-1463), Leuven University Press, 2016.
Coleman, J (1992). Ancient and Medieval Memories: Studies in the Reconstruction of the Past, Cambridge University Press.
Deliyannis, D. M (2003) “Introduction”, in D. M. Deliyannis(ed), Historiography in the Middle Ages, Brill, 2003.
Deliyannis, D. M, (ed) (2003) Historiography in the Middle Ages, Brill, 2003.
Garin, E (1965) Italian Humanism; Philosophy and Civic Life in the Renaissance, Harper & Row.
Genet, J. P (2006) “Politics: Theory and Practice”, in C. Allmand(ed), The New Cambridge Medieval History, Volume VII, c. 1415-c. 1500, Cambridge University Press, 2006.
Gransden, A (1974) Historical Writing in England, Vol. 1. c. 550-c. 1307. London.
Haskins, C. H (1927) The Renaissance of the Twelfth Century, Harvard University Press.
Havely, N (2006). “Literature in Italian, French and English: Uses and Muses of the Vernacular”, in M. Jones(ed), The New Cambridge Medieval History, Volume VI, c. 1300- c. 1415, Cambridge University Press, 2006.  
Holland, T (2019) Dominion: The Making of the Western Mind, Little Brown and Co.
Kersken, N (2003). “High and Late Medieval National Historiography”, in D. M. Deliyannis(ed), Historiography in the Middle Ages, Brill, 2003.
Mazzocco, A (2016) “Humanistic Historiography in Venice: The Case of Biondo Flavio and Pietro Bembo”, in A. Mazzocco and M. Laureys, A New Sense of the Past the Scholarship of Biondo Flavio (1392-1463), Leuven University Press, 2016.
Pizarro, J. M (2003) “Ethnic and National History ca. 500–1000”, in D. M. Deliyannis(ed), Historiography in the Middle Ages, Brill, 2003.
Reynolds, S (2006) “Government and Community” in D. Luscombe and J. Riley-Smith(eds), The New Cambridge Medieval History, Volume IV, Part 1, c. 1024–c. 1198, Cambridge University Press, 2006.
Smith, C (2008). “The vernacular”, in D. Abulafia (ed), The New Cambridge Medieval History, Volume V, c. 1198–c. 1300, Cambridge University Press, 2008.
Spiegel, G (1983) “Genealogy: Form and Function in Medieval Narrative”, History and Theory, No 22, 43-53.
Spufford, P (2006) “Trade in Fourteenth-Century Europe”, in: M. Jones(ed), The New Cambridge Medieval History, Volume VI, c. 1300- c. 1415, Cambridge University Press, 2006.  
Thomson, R, M (2003) William of Malmesbury, The Boydell Press.
Ullmann, W (1979) Medieval Political Thought, Penguin Books.
Vasina, A (2003) “Medieval Urban Historiography in Western Europe (1100–1500)”, in: D. M. Deliyannis(ed), Historiography in the Middle Ages, Brill, 2003.
Ziolkowski, J (2006) “Latin and Vernacular Literature”, in D. Luscombe and J. Riley-Smith(eds), The New Cambridge Medieval History, Volume IV, Part 1, Cambridge University Press, 2006.