امنیت‌ در حال‌ گذار تحول‌ معنای‌ امنیت‌ در قرن‌ بیست‌ و یکم‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این‌ نوشتار، مؤلف‌ ضمن‌ اشاره‌ به‌چشم‌انداز حیات‌ سیاسی‌ انسان‌ در قرن‌ 21، برتغییراتی‌ انگشت‌ گذارده‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد درتقویت‌ یا تضعیف‌ ضریب‌ امنیتی‌ انسان‌ بیشترین‌سهم‌ را داشته‌ باشند. از این‌ میان‌، جهانی‌ شدن‌همچون‌ شاخصه‌ای‌ اصلی‌ در تحول‌ فضای‌ امنیتی‌گزینش‌ شده‌ و ملاحظات‌ امنیتی‌ آن‌ در ابعادگفتمانی‌، فرهنگی‌ و سیاسی‌ به‌ تفکیک‌ آورده‌ شده‌است‌. به‌ گمان‌ نویسنده‌، جهانی‌ شدن‌ آمیخته‌ای‌ ازفرصت‌ و تهدیدات‌ امنیتی‌ می‌باشد که‌ با توجه‌ به‌ساختار ایدئولوژیک‌ و سیاسی‌ هر کشوری‌،ترکیب‌ آن‌ تغییر کرده‌، از تهدید تا فرصت‌ کامل‌،تردد می‌نماید. برای‌ این‌ منظور نخست‌ باید بامحتوای‌ امنیتی‌ شرایط‌ تازه‌ آشنا شد و پس‌ از آن‌اقدام‌ به‌ طرح‌ استراتژی‌ بدیلی‌ نمود که‌ منطقه‌گرایی‌می‌تواند مصداق‌ بارز آن‌ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات